En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2016

Beslut

Skyldigheten att anmäla växtskadegörare utvidgas (MJU5)

Alla som upptäcker eller misstänker förekomst av växtskadegörare ska vara skyldiga att anmäla detta. Växtskadegörare kallas de insekter, svampar och virus som skadar växter, växtprodukter, växtodling, skog eller annan mark.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i växtskyddslagen. Det innebär att anmälningsskyldigheten utvidgas från att bara gälla vissa personer till att gälla alla som konstaterar eller misstänker förekomst av en växtskadegörare som omfattas av Jordbruksverkets föreskrifter om bekämpning eller kartläggning av växtskadegörare.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-10-20
Justering: 2016-11-10
Trycklov: 2016-11-10
Betänkande 2016/17:MJU5

Skyldigheten att anmäla växtskadegörare utvidgas (MJU5)

Alla som upptäcker eller misstänker förekomst av växtskadegörare ska vara skyldiga att anmäla detta. Växtskadegörare kallas de insekter, svampar och virus som skadar växter, växtprodukter, växtodling, skog eller annan mark.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i växtskyddslagen. Det innebär att anmälningsskyldigheten utvidgas från att bara gälla vissa personer till att gälla alla som konstaterar eller misstänker förekomst av en växtskadegörare som omfattas av Jordbruksverkets föreskrifter om bekämpning eller kartläggning av växtskadegörare.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-11-15
Debatt i kammaren: 2016-11-16
4

Beslut

Beslut: 2016-11-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:200.