Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU

Skatteutskottets utlåtande 2021/22:SkU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 2022

Beslut

Kritik mot EU-förslag om en global minimiskatt för multinationella företag (SkU12)

Riksdagen har prövat ett EU-förslag om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU och anser att det strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen.

EU-kommissionen föreslår en global minimiskatt på 15 procent för multinationella företag inom EU. Syftet är att säkerställa att stora multinationella koncerner betalar en rättvis andel av sina vinster i skatt oavsett var de har sin verksamhet. En miniminivå för beskattningen ska enligt förslaget bland annat motverka skattekonkurrens mellan länder och möjliggöra en jämn spelplan för företag runt om i världen. EU-förslaget ska gälla för koncerner vars omsättning överstiger 750 miljoner euro och även omfatta nationella, inhemska koncerner som inte bedriver gränsöverskridande verksamhet.

Riksdagen har prövat EU-kommissionens lagförslag enligt den så kallade subsidiaritetsprincipen, som säger att EU bara ska lagstifta i en fråga om målen för den planerade åtgärden inte kan uppnås lika bra av medlemsländerna själva. Inom ramen för subsidiaritetsprövningen ingår också en proportionalitetsbedömning, alltså att granska huruvida den föreslagna åtgärden går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen.

Riksdagen är positiv till syftet med EU-förslaget eftersom även riksdagen anser att skatteflykt, skatteundandragande och skadlig skattekonkurrens ska motverkas. Men eftersom EU-kommissionen inte genomfört en egen konsekvensanalys av förslaget anser riksdagen att det är svårt att bedöma om skattereglerna i fråga går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå deras mål. Därför invänder riksdagen mot förslaget i ett motiverat yttrande.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Kritik mot EU-förslag om en global minimiskatt för multinationella företag (SkU12)

Skatteutskottet har prövat ett EU-förslag om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU och anser att det strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen.

EU-kommissionen föreslår en global minimiskatt på 15 procent för multinationella företag inom EU. Syftet är att säkerställa att stora multinationella koncerner betalar en rättvis andel av sina vinster i skatt oavsett var de har sin verksamhet. En miniminivå för beskattningen ska enligt förslaget bland annat motverka skattekonkurrens mellan länder och möjliggöra en jämn spelplan för företag runt om i världen. EU-förslaget ska gälla för koncerner vars omsättning överstiger 750 miljoner euro och även omfatta nationella, inhemska koncerner som inte bedriver gränsöverskridande verksamhet.

Skatteutskottet har prövat EU-kommissionens lagförslag enligt den så kallade subsidiaritetsprincipen, som säger att EU bara ska lagstifta i en fråga om målen för den planerade åtgärden inte kan uppnås lika bra av medlemsländerna själva. Inom ramen för subsidiaritetsprövningen ingår också en proportionalitetsbedömning, alltså att granska huruvida den föreslagna åtgärden går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen.

Utskottet är positivt till syftet med EU-förslaget eftersom även utskottet anser att skatteflykt, skatteundandragande och skadlig skattekonkurrens ska motverkas. Men eftersom EU-kommissionen inte genomfört en egen konsekvensanalys av förslaget anser utskottet att det är svårt att bedöma om skattereglerna i fråga går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå deras mål. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska invända mot förslaget i ett motiverat yttrande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.