Energipolitik

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 mars 2022

Beslut

Uppmaningar till regeringen om energipolitik (NU15)

Riksdagen beslutade att rikta två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen som rör vattenkraft och fjärr- och kraftvärme:

  • Riksdagen kompletterar ett tidigare tillkännagivande om vattenkraft så att det görs tydligare för regeringen att både den små- och storskaliga vattenkraften ska värnas och utvecklas.
  • När det gäller fjärr- och kraftvärme bör regeringen ta med frågor om beskattning, byggregler och EU-regler för biobränslen i den strategi för fjärr- och kraftvärme som regeringen aviserat i sin elektrifieringsstrategi.

Riksdagens tillkännagivanden gjordes när utskottet behandlade cirka 200 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om energipolitik. Riksdagen sa nej till övriga förslag, som bland annat handlar om energipolitikens inriktning, kärnkraft, energieffektivisering, energiforskning och förnybar energi.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden om ett tillkännagivande om värnande av vattenkraften. Bifall till motionsyrkanden om ett tillkännagivande om en strategi för fjärrvärme och kraftvärme. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-27, 2022-03-03

Uppmaningar till regeringen om energipolitik (NU15)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen som rör vattenkraft och fjärr- och kraftvärme:

  • Riksdagen bör enligt utskottet komplettera ett tidigare tillkännagivande om vattenkraft så att det görs tydligare för regeringen att både den små- och storskaliga vattenkraften ska värnas och utvecklas.
  • När det gäller fjärr- och kraftvärme bör regeringen uppmanas att ta med frågor om beskattning, byggregler och EU-regler för biobränslen i den strategi för fjärr- och kraftvärme som regeringen aviserat i sin elektrifieringsstrategi.

Näringsutskottets förslag om tillkännagivanden gjordes när utskottet behandlade cirka 200 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om energipolitik. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag, som bland annat handlar om energipolitikens inriktning, kärnkraft, energieffektivisering, energiforskning och förnybar energi.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.