Enklare och bättre täktbestämmelser

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2008/09:MJU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 2009

Beslut

Enklare och tydligare regler för naturgrus- och torvtäkter (MJU25)

För att stärka skyddet av naturgrus och våtmarker införs nya, enklare regler för naturgrus- och torvtäkter i miljöbalken. De ska ersätta gällande prövningsregler för täkter. De nya bestämmelserna innebär att en naturgrustäkt inte får komma till stånd om det av tekniska och ekonomiska skäl går att använda ett annat ändamålsenligt material. Bestämmelserna gäller också om naturgruset är viktigt för vattenförsörjningen eller om det utgör en värdefull kultur- eller naturmiljö. Torvtäkter får inte komma till stånd om man avser att ta ut torven i en våtmark som utgör en värdefull natur- eller kulturmiljö. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-02
Justering: 2009-04-21
Betänkande publicerat: 2009-04-23
Trycklov: 2009-04-23
Reservationer 1
bet 2008/09:MJU25

Enklare och tydligare regler för naturgrus- och torvtäkter (MJU25)

För att stärka skyddet av naturgrus och våtmarker införs nya, enklare regler för naturgrus- och torvtäkter i miljöbalken. De ska ersätta gällande prövningsregler för täkter. De nya bestämmelserna innebär att en naturgrustäkt inte får komma till stånd om det av tekniska och ekonomiska skäl går att använda ett annat ändamålsenligt material. Bestämmelserna gäller också om naturgruset är viktigt för vattenförsörjningen eller om det utgör en värdefull kultur- eller naturmiljö. Torvtäkter får inte komma till stånd om man avser att ta ut torven i en våtmark som utgör en värdefull natur- eller kulturmiljö. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2009. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-14
4

Beslut

Beslut: 2009-05-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken
2. lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:144 punkterna 1 och 2 samt avslår motion 2008/09:MJ7.

Reservation 1 (v)