Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet

LUs betänkande 2005/06:LU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2006

Beslut

Nya regler för ersättning till ledare i näringslivet (LU31)

Reglerna om ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet ändras den den 1 juli 2006. Bolagsstämman eller motsvarande organ ska alltid bestämma arvode och annan ersättning som gäller styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Bolagsstämman i ett aktiemarknadsbolag ska besluta om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Revisorerna ska granska att riktlinjerna följs. Skyldigheten för publika aktiebolag och finansiella företag att i årsredovisningen lämna uppgifter om bland annat löner till ledande befattningshavare utvidgas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till av utskottet framlagda lagförslag (initiativärenden). Bifall till propositionerna 2005/06:97 i denna del och 2005/06:150 i denna del. Delvis bifall till propositionerna 2005/06:140 i denna del, 2005/06:186 och 2005/06:196 i denna del. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 5 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-05-04
Justering: 2006-05-18
Betänkande publicerat: 2006-05-19
Trycklov: 2006-05-19
Reservationer 1
Betänkande 2005/06:LU31

Alla beredningar i utskottet

2006-05-04, 2006-05-02

Nya regler för ersättning till ledare i näringslivet (LU31)

Reglerna om ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet ändras den den 1 juli 2006. Bolagsstämman eller motsvarande organ ska alltid bestämma arvode och annan ersättning som gäller styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Bolagsstämman i ett aktiemarknadsbolag ska besluta om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Revisorerna ska granska att riktlinjerna följs. Skyldigheten för publika aktiebolag och finansiella företag att i årsredovisningen lämna uppgifter om bland annat löner till ledande befattningshavare utvidgas. Lagutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med några lagtekniska justeringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-31
4

Beslut

Beslut: 2006-06-01
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 1 juni 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L27 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:L28.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m04708
c01804
fp038010
kd02607
v21007
mp13004
-2000
Totalt160129060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
- dels regeringens i proposition 2005/06:186 framlagda förslag till
a) lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
b) lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
c) lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
d) lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
e) lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag med den ändringen att 6 kap. 1 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
f) lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag med de ändringarna att 6 kap. 1 § samt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
g) lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
h) lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,
i) lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,


- dels regeringens i proposition 2005/06:150 framlagda förslag till
j) lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
k) lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
- dels det av utskottet i bilaga 3 framlagda förslaget till

l) lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder.
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2005/06:97 i denna del och 2005/06:150 i denna del och bifaller delvis propositionerna 2005/06:140 i denna del, 2005/06:186 och 2005/06:196 i denna del.