Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

Försvarsutskottets bet 2019/20:FöU10

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 4 juni 2020

Nästa händelse: Bordläggning 3 juni 2020

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-07
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-20
bet 2019/20:FöU10

Förslagspunkter

1. Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
3. lag om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:157 punkterna 1-3.

2. Behovet av att tydliggöra statens ansvar för slutförvar av kortlivat och långlivat avfall

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2066 av Sanne Lennström m.fl. (S).

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-03
Debatt i kammaren: 2020-06-04
4

Beslut

Beslut: 2020-06-04
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
3. lag om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:157 punkterna 1-3.

2. Behovet av att tydliggöra statens ansvar för slutförvar av kortlivat och långlivat avfall

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2066 av Sanne Lennström m.fl. (S).