Planerat tekniskt arbete

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Ett institut för mänskliga rättigheter

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2021

Beslut

Nytt institut för mänskliga rättigheter (KU33)

Regeringen har lagt fram ett förslag om att inrätta en ny myndighet - institutet för mänskliga rättigheter. Institutet ska följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Därutöver ska institutet bland annat lämna förslag till regeringen om vilka åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Institutet ska starta sin verksamhet den 1 januari 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion om bestämmelse om att lämna förslag om folkrättsliga åtaganden. Delvis bifall till propositionen punkten 1 i denna del, i övrigt bifall till propositionen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 2 under punkt 2, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-06-01
Justering: 2021-06-03
Trycklov: 2021-06-04
Reservationer 4
Betänkande 2020/21:KU33

Alla beredningar i utskottet

2021-06-01, 2021-05-25, 2021-05-20, 2021-05-18, 2021-05-07, 2021-05-04, 2021-04-27

Nytt institut för mänskliga rättigheter (KU33)

Regeringen har lagt fram ett förslag om att inrätta en ny myndighet - Institutet för mänskliga rättigheter. Institutet ska följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Därutöver ska institutet bland annat lämna förslag till regeringen om vilka åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen delvis ska säga ja till förslaget, men säga nej till en bestämmelse om att institutet får föreslå för regeringen att Sveriges folkrättsliga åtaganden utvidgas inom området mänskliga rättigheter. Konstitutionsutskottet menar att det inte är en uppgift för en myndighet att ta sådana initiativ utan för regeringen och i vissa fall riksdagen.

Institutet ska starta sin verksamhet den 1 januari 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-08
Debatt i kammaren: 2021-06-09
4

Beslut

Beslut: 2021-06-09
4 förslagspunkter, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 juni 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3980 av Karin Enström m.fl. (M).

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 2 0 0 14
- 1 0 0 1
Totalt 44 11 0 294


2. Bestämmelse om att lämna förslag om folkrättsliga åtaganden

Utskottets förslag: Riksdagen antar 2 § regeringens förslag till lag om Institutet för mänskliga rättigheter med den ändringen att paragrafen ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3981 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 1 och

bifaller delvis proposition 2020/21:143 punkt 1 i denna del.

Reservation 2 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 1 0 1
Totalt 27 29 0 293


3. Institutet för mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om Institutet för mänskliga rättigheter i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan under förslagspunkt 2 med den ändringen att ordet "artikel" ska införas i 1 § andra stycket före uttrycket "33.2",
2. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med den ändringen att det ska införas ett kommatecken efter ordet "rättshjälp" i 1 kap. 6 § femtonde strecksatsen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:143 punkterna 1 i denna del, 2 och 3 samt avslår motion

2020/21:3981 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkandena 2-5.

Reservation 3 (SD, C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD, C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 38 18 0 293


4. Tydliggöra institutets oberoende roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3981 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 4 (SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 43 13 0 293