Ett institut för mänskliga rättigheter

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2021

Beslut

Nytt institut för mänskliga rättigheter (KU33)

Regeringen har lagt fram ett förslag om att inrätta en ny myndighet - institutet för mänskliga rättigheter. Institutet ska följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Därutöver ska institutet bland annat lämna förslag till regeringen om vilka åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Institutet ska starta sin verksamhet den 1 januari 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion om bestämmelse om att lämna förslag om folkrättsliga åtaganden. Delvis bifall till propositionen punkten 1 i denna del, i övrigt bifall till propositionen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 2 under punkt 2, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-04-27, 2021-05-04, 2021-05-07, 2021-05-18, 2021-05-20, 2021-05-25, 2021-06-01

Nytt institut för mänskliga rättigheter (KU33)

Regeringen har lagt fram ett förslag om att inrätta en ny myndighet - Institutet för mänskliga rättigheter. Institutet ska följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Därutöver ska institutet bland annat lämna förslag till regeringen om vilka åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen delvis ska säga ja till förslaget, men säga nej till en bestämmelse om att institutet får föreslå för regeringen att Sveriges folkrättsliga åtaganden utvidgas inom området mänskliga rättigheter. Konstitutionsutskottet menar att det inte är en uppgift för en myndighet att ta sådana initiativ utan för regeringen och i vissa fall riksdagen.

Institutet ska starta sin verksamhet den 1 januari 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.