Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Arbetsmarknadsutskottets bet 2016/17:AU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2017

Beslut

Regler för nyanländas etablering i arbetslivet blir mer lika reglerna för övriga arbetssökande (AU15)

Regeringen har lämnat förslag som syftar till att reglerna för vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet ska blir mer lika de regler som gäller för övriga arbetssökande. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Det innebär bland annat att

  • nyanlända ska ha en individuell handlingsplan liksom övriga arbetssökande och anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program, istället för att ha rätt till en etableringsplan
  • den som inte deltar i insatserna kan varnas eller stängas av från rätt till ersättning
  • handläggningen av etableringsersättningen flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-18
Justering: 2017-06-13
Trycklov: 2017-06-14
Reservationer 7
bet 2016/17:AU15

Regler för nyanländas etablering i arbetslivet blir mer lika reglerna för övriga arbetssökande (AU15)

Regeringen har lämnat förslag som syftar till att reglerna för vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet ska blir mer lika de regler som gäller för övriga arbetssökande. Förslaget innebär bland annat att

  • nyanlända ska ha en individuell handlingsplan liksom övriga arbetssökande och anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program, istället för att ha rätt till en etableringsplan
  • den som inte deltar i insatserna kan varnas eller stängas av från rätt till ersättning
  • handläggningen av etableringsersättningen flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ändringarna ska börja gälla den 1 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-19
Debatt i kammaren: 2017-06-20
4

Beslut

Beslut: 2017-06-20
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,
4. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
5. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
6. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),
7. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
8. lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
9. lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
10. lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
11. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
12. lag om ändring i skollagen (2010:800),
13. lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare,
14. lag om ändring i lagen (2017:000) om studiestartsstöd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:175 punkterna 1-14 och avslår motion

2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 0 41 0 6
MP 23 0 0 2
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 1
Totalt 276 43 0 30


2. Målgruppen för etableringsinsatser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3714 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1-3 och

2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) yrkandena 2 och 4.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 1 0 41 5
MP 23 0 0 2
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 1 0 1 1
Totalt 258 20 42 29


3. Ansvaret för etableringsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) yrkande 3.

Reservation 4 (SD)

4. Regleringen av etableringsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) yrkande 5.

Reservation 5 (SD)

5. Samhällsorientering och SFI

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3714 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 4-6 och

2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) yrkandena 6 och 7.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 0 42 0 5
MP 23 0 0 2
C 21 0 0 1
V 0 0 20 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 1
Totalt 256 44 20 29