Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2016

Beslut

Ändringar i diskrimineringslagen ska främja lika rättigheter och möjligheter (AU10)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i diskrimineringslagen som rör arbetet med aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildningsområdet. Arbetet ska vara förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder föreslås omfatta samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen. Det är en utvidgning jämfört med gällande regler.

Beslutet innebär bland annat att det bildas ett ramverk för arbetet med aktiva åtgärder. Däremot är det arbetsgivarna och utbildningsanordnarna som får ansvar för att utforma de konkreta åtgärderna, i samverkan med arbetstagare respektive studenter, elever och barn.

Dessutom ska en lönekartläggning för jämställda löner genomföras årligen i stället för vart tredje år, som dagens regler säger.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-05-19
Justering: 2016-06-14
Trycklov: 2016-06-14
Reservationer 11
Betänkande 2015/16:AU10

Ändringar i diskrimineringslagen ska främja lika rättigheter och möjligheter (AU10)

Regeringen föreslår ändringar i diskrimineringslagen som rör arbetet med aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildningsområdet. Arbetet ska vara förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder föreslås omfatta samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen. Det är en utvidgning jämfört med gällande regler.

Förslaget innebär bland annat att det bildas ett ramverk för arbetet med aktiva åtgärder. Däremot är det arbetsgivarna och utbildningsanordnarna som får ansvar för att utforma de konkreta åtgärderna, i samverkan med arbetstagare respektive studenter, elever och barn.

Dessutom ska en lönekartläggning för jämställda löner genomföras årligen i stället för vart tredje år, som dagens regler säger.

Ändringarna ska börja gälla den 1 januari 2017. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-17
Debatt i kammaren: 2016-06-20
4

Beslut

Beslut: 2016-06-21
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:135 och avslår motionerna

2015/16:2169 av Emilia Töyrä m.fl. (S),

2015/16:2786 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 1,

2015/16:3379 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, KD) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:3388 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (M, C, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 77 0 7
SD 0 0 40 8
MP 21 0 0 4
C 0 21 0 1
V 19 0 1 1
L 16 0 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 162 112 41 34


2. Ytterligare förslag om diskrimineringslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:332 av Catharina Bråkenhielm (S),

2015/16:377 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 15,

2015/16:2038 av Sven-Olof Sällström (SD) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2327 av Pia Hallström (M),

2015/16:2611 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, FP),

2015/16:2637 av Fredrik Schulte (M) yrkande 2,

2015/16:2916 av Paula Bieler (SD),

2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 7 och

2015/16:3380 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 7
SD 0 40 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 0 21 1
V 0 0 20 1
L 0 0 16 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 218 40 57 34


3. Utvärdering av diskrimineringslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2276 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 7,

2015/16:3379 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, KD) yrkande 3 och

2015/16:3380 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 7 (M, C, KD)
Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 0 77 7
SD 40 0 0 8
MP 20 0 0 5
C 0 0 20 2
V 20 0 0 1
L 0 16 0 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 186 16 111 36


4. Diskriminering i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 7,

2015/16:2100 av Julia Kronlid (SD) yrkande 3,

2015/16:2178 av Stefan Nilsson m.fl. (MP),

2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 2,

2015/16:2506 av Margareta Cederfelt (M),

2015/16:3121 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:3367 av Ali Esbati m.fl. (V).

Reservation 9 (V)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 7
SD 40 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 0 0 20 1
L 16 0 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 281 14 20 34


5. Diskriminering på grund av ålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 1,

2015/16:1582 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:1673 av Finn Bengtsson (M) och

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 11 (L)