Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Socialförsäkringsutskottets bet 2016/17:SfU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2017

Beslut

Den som ansöker om förnyat uppehållstillstånd behåller vissa förmåner (SfU25)

Personer som ansöker om fortsatt uppehållstillstånd innan det tidsbegränsade tillståndet löper ut ska inte behöva återgå till mottagandesystemet hos Migrationsverket om myndigheten inte har hunnit pröva ansökan i tid. I det fallet ska man inte heller återgå till en mer begränsad rätt till vård.

Den som har ansökt om fortsatt uppehållstillstånd i tid ska också kunna behålla förmåner och insatser som till exempel föräldrapenning eller studiestöd.

Syftet med förändringarna är att undvika att personer som har börjat etablera sig i samhället i stället måste återgå till mottagandesystemet för att deras ansökan om nytt uppehållstillstånd inte har hunnit prövas innan det tidigare uppehållstillståndet upphörde.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla 1 augusti 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-11
Justering: 2017-06-01
Trycklov: 2017-06-07
Reservationer 2
bet 2016/17:SfU25

Den som ansöker om förnyat uppehållstillstånd behåller vissa förmåner (SfU25)

Personer som ansöker om fortsatt uppehållstillstånd innan det tidsbegränsade tillståndet löper ut ska inte behöva återgå till mottagandesystemet hos Migrationsverket om myndigheten inte har hunnit pröva ansökan i tid. I det fallet ska man inte heller återgå till en mer begränsad rätt till vård.

Den som har ansökt om fortsatt uppehållstillstånd i tid ska också kunna behålla förmåner och insatser som till exempel föräldrapenning eller studiestöd.

Syftet med förändringarna är att undvika att personer som har börjat etablera sig i samhället i stället måste återgå till mottagandesystemet för att deras ansökan om nytt uppehållstillstånd inte har hunnit prövas innan det tidigare uppehållstillståndet upphörde.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla 1 augusti 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-09
Debatt i kammaren: 2017-06-12
4

Beslut

Beslut: 2017-06-14
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,
3. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),
4. lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.,
5. lag om ändring i skollagen (2010:800),
6. lag om ändring i lagen (2017:000) om studiestartsstöd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:172 punkterna 1-6 och avslår motion

2016/17:3736 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 6
SD 0 38 0 9
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 3 0 0
Totalt 276 41 0 32


2. Övrigt om mottagande m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3729 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1-5.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 6
SD 38 0 0 9
MP 24 0 0 1
C 21 0 0 1
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 3 0 0 0
Totalt 299 18 0 32