Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 januari 2020

Beslut

Ja till straffansvar för samröre med terroristorganisationer (JuU13)

Flera lagar som handlar om terroristbrott och annan allvarlig brottslighet ändras. Bland annat införs ett särskilt straffansvar för den som har samröre med en terroristorganisation, om samröret syftar till att främja, stärka eller stödja organisationen. Det blir även straffbart att uppmana till samröre och att rekrytera till samröre med terroristorganisationer. Vidare ska det bli straffbart att resa utomlands för att ha samröre med en terroristorganisation eller att finansiera samröre med en sådan organisation. Straffet för olovlig värvning ska skärpas.

De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2020. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram ett förslag som kriminaliserar deltagande i en terroristorganisation. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 4 dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-17
Justering: 2020-01-16
Trycklov: 2020-01-16
Reservationer 9
bet 2019/20:JuU13

Alla beredningar i utskottet

2019-12-17, 2019-12-05

Ja till straffansvar för samröre med terroristorganisationer (JuU13)

Flera lagar som handlar om terroristbrott och annan allvarlig brottslighet ska ändras. Bland annat ska ett särskilt straffansvar införas för den som har samröre med en terroristorganisation, om samröret syftar till att främja, stärka eller stödja organisationen. Det ska även bli straffbart att uppmana till samröre och att rekrytera till samröre med terroristorganisationer. Vidare ska det bli straffbart att resa utomlands för att ha samröre med en terroristorganisation eller att finansiera samröre med en sådan organisation. Straffet för olovlig värvning ska skärpas.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 mars 2020. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Justitieutskottet vill också att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att den så fort som möjligt ska tillsätta en utredning som får i uppdrag att ta fram förslag om att kriminalisera deltagande i terroristorganisationer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-21
Debatt i kammaren: 2020-01-22
4

Beslut

Beslut: 2020-01-22
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 januari 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet,
2. lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,
3. lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:36 punkterna 1-3 och avslår motion

2019/20:3427 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 1
M 69 0 0 1
SD 62 0 0 0
C 31 0 0 0
V 0 27 0 0
KD 22 0 0 0
L 19 0 0 0
MP 16 0 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 319 28 0 2


2. Samröre med en terroristorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:555 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 17,

2019/20:2732 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5 och

2019/20:3432 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 2 (SD, KD)

3. Skärpta straff

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3431 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) yrkande 1 och

2019/20:3432 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 3 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 1
M 0 69 0 1
SD 0 62 0 0
C 31 0 0 0
V 0 0 27 0
KD 0 22 0 0
L 19 0 0 0
MP 16 0 0 0
- 1 0 1 0
Totalt 166 153 28 2


4. Deltagande i en terroristorganisation

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen

skyndsamt ska tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram ett förslag som kriminaliserar deltagande i en terroristorganisation och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:555 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 16,

2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:3366 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 3,

2019/20:3431 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) yrkande 2 och

2019/20:3432 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 4 (S, C, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, C, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 99 0 1
M 69 0 0 1
SD 62 0 0 0
C 0 31 0 0
V 0 27 0 0
KD 22 0 0 0
L 19 0 0 0
MP 0 16 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 173 174 0 2


5. Deltagande i en militärliknande terroristorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3431 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) yrkande 3.

Reservation 5 (M, KD)

6. Revidering av föreningsfriheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3432 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 6 (SD)

7. Hemliga tvångsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3432 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 7 (SD)

8. Definitionen av en terroristorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3434 av Johan Hedin (C) yrkande 1.

Reservation 8 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 2
M 69 0 0 1
SD 62 0 0 0
C 0 31 0 0
V 1 0 26 0
KD 22 0 0 0
L 19 0 0 0
MP 16 0 0 0
- 1 0 1 0
Totalt 288 31 27 3


9. Undantag för ringa fall av brott med anknytning till terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3434 av Johan Hedin (C) yrkande 2.

Reservation 9 (C)