Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 januari 2020

Beslut

Ja till straffansvar för samröre med terroristorganisationer (JuU13)

Flera lagar som handlar om terroristbrott och annan allvarlig brottslighet ändras. Bland annat införs ett särskilt straffansvar för den som har samröre med en terroristorganisation, om samröret syftar till att främja, stärka eller stödja organisationen. Det blir även straffbart att uppmana till samröre och att rekrytera till samröre med terroristorganisationer. Vidare ska det bli straffbart att resa utomlands för att ha samröre med en terroristorganisation eller att finansiera samröre med en sådan organisation. Straffet för olovlig värvning ska skärpas.

De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2020. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram ett förslag som kriminaliserar deltagande i en terroristorganisation. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 4 dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-12-05, 2019-12-17

Ja till straffansvar för samröre med terroristorganisationer (JuU13)

Flera lagar som handlar om terroristbrott och annan allvarlig brottslighet ska ändras. Bland annat ska ett särskilt straffansvar införas för den som har samröre med en terroristorganisation, om samröret syftar till att främja, stärka eller stödja organisationen. Det ska även bli straffbart att uppmana till samröre och att rekrytera till samröre med terroristorganisationer. Vidare ska det bli straffbart att resa utomlands för att ha samröre med en terroristorganisation eller att finansiera samröre med en sådan organisation. Straffet för olovlig värvning ska skärpas.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 mars 2020. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Justitieutskottet vill också att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att den så fort som möjligt ska tillsätta en utredning som får i uppdrag att ta fram förslag om att kriminalisera deltagande i terroristorganisationer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.