Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning

Finansutskottets bet 2009/10:FiU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2010

Beslut

Starkare integritetsskydd vid kreditupplysning (FiU32)

I dag gäller inte kreditupplysningslagens bestämmelser om integritetsskydd på Internet. Vem som helst kan komma åt kreditupplysningar om en privatperson den vägen utan att privatpersonen får reda på att upplysningar har lämnats ut. För att komma till rätta med problemen har riksdagen beslutat om utökat integritetsskydd. Beslutet innebär att den som vill ha kreditupplysningar via Internet måste ha ett legitimt behov av informationen, till exempel att hon eller han planerar att ingå ett kreditavtal med den enskilde. Den enskilde ska också få reda på att kreditupplysningen lämnats och kunna rätta fel. Rättelse ska skickas till dem som under de sista 12 månaderna tagit del av felaktiga uppgifter. Dessutom ska kreditupplysningsföretagens uppgifter om vad som lämnats ut gallras inom ett år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar att gälla den 1 januari 2011.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-05-27
Justering: 2010-06-03
Betänkande publicerat: 2010-06-09
Trycklov: 2010-06-08
Reservationer 3
bet 2009/10:FiU32

Alla beredningar i utskottet

2010-05-27, 2010-04-13

Starkare integritetsskydd vid kreditupplysning (FiU32)

Kreditupplysningslagens bestämmelser om integritetsskydd gäller inte på Internet. Vem som helst kan komma åt kreditupplysningar om en privatperson den vägen utan att privatpersonen får reda på att upplysningar har lämnats ut. För att komma till rätta med problemen har regeringen lämnat ett förslag om utökat integritetsskydd.

Förslaget innebär att den som vill ha kreditupplysningar via Internet måste ha ett legitimt behov av informationen, till exempel att hon eller han planerar att ingå ett kreditavtal med den enskilde. Den enskilde ska också få reda på att kreditupplysningen lämnats och kunna rätta fel. Rättelse ska skickas till dem som under de sista 12 månaderna tagit del av felaktiga uppgifter. Dessutom ska kreditupplysningsföretagens uppgifter om vad som lämnats ut gallras inom ett år.

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-16
4

Beslut

Beslut: 2010-06-17
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: 1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), (lagförslag 2.1), med den ändringen att 9, 11 och 12 §§ ska ha den lydelse som framgår av regeringens förslag till ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), (lagförslag 2.2) och med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 januari 2011.
2. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), (lagförslag 2.2 i återstående delar).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:151 punkt 1 och avslår proposition 2009/10:151 punkt 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m88008
c25004
fp25003
kd21003
v02101
mp01603
-1000
Totalt160153036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Mindre betalningsförsummelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:C215 av Annelie Enochson (kd) yrkande 2 i denna del.

3. Sekretesskydd för betalningsföreläggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Sk213 av Marie Engström m.fl. (v) yrkande 2.

Reservation 2 (v)

4. Gallring av betalningsanmärkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:C215 av Annelie Enochson (kd) yrkande 2 i denna del och
2009/10:C276 av Egon Frid m.fl. (v) yrkande 15.

Reservation 3 (v)

5. Likartade regler för näringsidkare och fysiska personer som inte är näringsidkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fi207 av Lena Asplund (m),
2009/10:Fi227 av Jan Ertsborn (fp),
2009/10:Fi277 av Krister Hammarbergh (m),
2009/10:Fi289 av Anders Åkesson och Kenneth Johansson (båda c),
2009/10:Fi304 av Hans Rothenberg (m) och
2009/10:Fi310 av Margareta Cederfelt och Eliza Roszkowska Öberg (båda m).

6. Översyn av kreditupplysningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fi245 av Solveig Hellquist och Jan Ertsborn (båda fp) yrkandena 1 och 2.