Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 november 2019

Beslut

Starkare skydd för blåljuspersonal som utsätts för våld eller sabotage (JuU8)

Regeringen har föreslagit ändringar i brottsbalken som ska skydda personal inom polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård från våld och sabotage. Ändringarna innebär att ett nytt brott införs: sabotage mot blåljusverksamhet, som gör det förbjudet att angripa eller på annat sätt störa blåljuspersonalens arbete. Regeringen har även föreslagit att straffskalan för grovt våld mot tjänsteman ska skärpas.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Riksdagen riktade också sex tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen: 

 • Personal hos Tullverket och Kustbevakningen ska ha samma straffrättsliga skydd som poliser har.
 • Ett utvidgat straffrättsligt skydd för samhällsviktiga yrkesfunktioner.
 • Straffet för brott som rör angrepp mot viktiga samhällsfunktioner ska skärpas.
 • En egen brottsrubricering för våld mot tjänsteman, där straffet ska vara minst sex månaders fängelse.
 • En utvidgad rätt för poliser att få kränkningsersättning.
 • En översyn av vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att öka säkerheten på sjukhus.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär samma straffrättsliga skydd för personal hos Tullverket och Kustbevakningen som för poliser, ett utvidgat straffrättsligt skydd för samhällsviktiga yrkesfunktioner, en särskild straffskärpningsgrund för angrepp mot viktiga samhällsfunktioner, en egen brottsrubricering för våld mot tjänsteman där straffet ska vara minst sex månaders fängelse, en utvidgad rätt till kränkningsersättning för poliser och en översyn av vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att öka säkerheten på sjukhus. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-24
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-08
Reservationer 11
bet 2019/20:JuU8

Alla beredningar i utskottet

2019-10-24, 2019-10-10

Starkare skydd för blåljuspersonal som utsätts för våld eller sabotage (JuU8)

Regeringen föreslår ändringar i brottsbalken som ska skydda personal inom polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård från våld och sabotage. Ändringarna innebär att ett nytt brott införs: sabotage mot blåljusverksamhet som gör det förbjudet att angripa eller på annat sätt störa blåljuspersonalens arbete. Regeringen föreslår även att straffskalan för grovt våld mot tjänsteman ska skärpas.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska enligt förslaget börja gälla den 1 januari 2020.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar sex tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen: 

 • Att personal hos Tullverket och Kustbevakningen ska ha samma straffrättsliga skydd som poliser har.
 • Ett utvidgat straffrättsligt skydd för samhällsviktiga yrkesfunktioner.
 • Att straffet för brott som rör angrepp mot viktiga samhällsfunktioner ska skärpas.
 • En egen brottsrubricering för våld mot tjänsteman där straffet ska vara minst sex månaders fängelse.
 • En utvidgad rätt för poliser att få kränkningsersättning.
 • En översyn av vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att öka säkerheten på sjukhus.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
4

Beslut

Beslut: 2019-11-20
13 förslagspunkter, 10 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 20 november 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Livstidsstraff för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 13 kap. 5 c § regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:155 i denna del och avslår motion

2019/20:110 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 63 0 0 7
SD 56 0 0 6
C 30 0 0 1
V 0 22 0 5
KD 16 0 0 6
L 16 0 0 3
MP 14 0 0 2
- 1 1 0 0
Totalt 286 23 0 40


2. Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:155 i denna del.

3. Straffskalan för sabotage mot blåljusverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:361 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2 och

2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 25.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 0 56 0 6
C 30 0 0 1
V 22 0 0 5
KD 16 0 0 6
L 16 0 0 3
MP 14 0 0 2
- 2 0 0 0
Totalt 252 56 0 41


4. Brott som inte begås under pågående utryckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:316 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 3 (KD)

5. Straffrättsligt skydd för Tullverkets och Kustbevakningens personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att Tullverkets och Kustbevakningens personal bör omfattas av samma straffrättsliga skydd som poliser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:263 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 1 och

2019/20:288 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 4 (S, V, MP)

6. Straffrättsligt skydd för samhällsviktiga yrkesfunktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ett utvidgat straffrättsligt skydd för samhällsviktiga yrkesfunktioner och tillkännager detta för regeringen. 
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:300 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2,

2019/20:361 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1 och

2019/20:2878 av Boriana Åberg (M) yrkande 3.

Reservation 5 (S, V, MP)

7. En särskild straffskärpningsgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en särskild straffskärpningsgrund för angrepp mot viktiga samhällsfunktioner och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:263 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 2,

2019/20:300 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 3,

2019/20:316 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 25.

Reservation 6 (S, V, MP)

8. En särskild brottsrubricering för brottet våld mot tjänsteman med en skärpt straffskala

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att våld mot tjänsteman bör få en egen brottsrubricering där straffet ska vara minst sex månaders fängelse och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:288 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:300 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1 och

2019/20:361 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 7 (S, V, MP)

9. En särskild brottsrubricering för brott som innebär våld mot personal inom räddningstjänsten och hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:288 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 8 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 1 0 10
M 0 63 0 7
SD 56 0 0 6
C 30 0 0 1
V 22 0 0 5
KD 0 16 0 6
L 16 0 0 3
MP 14 0 0 2
- 2 0 0 0
Totalt 229 80 0 40


10. Hot mot polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 26.

Reservation 9 (SD)

11. Likställande av våld mot polis- och bevakningshundar med våld mot tjänsteman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:310 av Magnus Persson (SD) och

2019/20:440 av Rickard Nordin (C).

12. Kränkningsersättning till poliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en utvidgad rätt till kränkningsersättning för poliser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:288 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4,

2019/20:361 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4 och

2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 33.

Reservation 10 (S, V, MP)

13. Säkerhet på sjukhus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ökad säkerhet på sjukhus och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:316 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2 och

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 11 (S, V, MP)