Ett svenskt tonnagebeskattningssystem

Skatteutskottets bet 2016/17:SkU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 september 2016

Beslut

Ja till tonnagebeskattning inom sjöfarten (SkU6)

Kvalificerade rederier ska kunna välja mellan vanlig bolagsbeskattning och tonnagebeskattning. Riksdagen sa i stora delar ja till regeringens förslag. Förhoppningen är att detta ska öka den svenska handelsflottans konkurrenskraft och öka andelen svenskflaggade fartyg.

Tonnagebeskattning innebär att rederiernas inkomst bestäms schablonmässigt utifrån fartygens last- och passagerarkapacitet, fartygens tonnage. Bolagen betalar alltså skatt utifrån sitt faktiska tonnage, oberoende av vilka vinster och förluster som finns i verksamheten.

Tonnageskatten ses som ett statligt stöd och utifrån det har EU-kommissionen granskat den svenska regeringens förslag. I augusti godkände kommissionen förslaget i huvudsak men med några villkor.

Enligt regeringens förslag måste de rederier som vill byta till tonnagebeskattning ha sin ledning i Sverige. En viss andel i företagets flotta skulle dessutom enligt regeringens förslag behöva vara svenskflaggad. EU-kommissionen anser att de här kraven måste ändras till krav på registrering i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det för att främja EU:s gemensamma sjöfartsintressen.

Riksdagen sa därför ja till att införa ett system med tonnagebeskattning men med de förändringar som EU-kommissionens beslut för med sig.

De nya reglerna börjar gälla den 20 oktober 2016.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till utskottets initiativ till ändring i lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) och lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-09-20
Justering: 2016-09-22
Trycklov: 2016-09-23
Reservationer 1
bet 2016/17:SkU6

Alla beredningar i utskottet

2016-09-20, 2016-09-15, 2016-06-16, 2016-06-09

Ja till tonnagebeskattning inom sjöfarten (SkU6)

Kvalificerade rederier ska kunna välja mellan vanlig bolagsbeskattning och tonnagebeskattning. Det menar skatteutskottet som föreslår att riksdagen i stora delar säger ja till regeringens förslag. Förhoppningen är att förändringen ska öka den svenska handelsflottans konkurrenskraft och öka andelen svenskflaggade fartyg. 

Tonnagebeskattning innebär att rederiernas inkomst bestäms schablonmässigt utifrån fartygens last- och passagerarkapacitet, fartygens tonnage. Bolagen betalar alltså skatt utifrån sitt faktiska tonnage, oberoende av vilka vinster och förluster som finns i verksamheten.

Enligt regeringens förslag måste ett rederi ha sin ledning i Sverige för att kunna godkännas för tonnagebeskattning. En viss andel i företagets flotta skulle dessutom enligt regeringens förslag behöva vara svenskflaggad.

Tonnageskatten ses som ett statligt stöd och utifrån det har EU-kommissionen granskat den svenska regeringens förslag. I augusti godkände kommissionen förslaget i huvudsak men med några villkor. Kommissionen påpekade bland annat att kravet på att en viss andel av fartygen ska vara svenskflaggade måste ändras till krav på registrering i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det för att främja EU:s gemensamma sjöfartsintressen.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till att införa ett system med tonnagebeskattning men med de förändringar som EU-kommissionens beslut för med sig. Utskottet föreslår att de nya reglerna börjar gälla den 20 oktober 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-09-27
Debatt i kammaren: 2016-09-28
4

Beslut

Beslut: 2016-09-28
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 28 september 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett svenskt tonnagebeskattningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), med den ändringen att 39 b kap. 5 § och ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
2. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244), med den ändringen att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2015/16:127 punkterna 1 och 2.

2. Nationell verksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3422 av Olle Felten m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 8
SD 0 40 0 8
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 274 40 0 35