EU-arbetet i riksdagen

Konstitutionsutskottets bet 2018/19:KU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2018

Beslut

Ändringar i riksdagens arbete med EU-frågor (KU7)

Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag till ändringar av riksdagens arbete med EU-frågor. Ändringarna gäller riksdagsordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Riksdagen sa samtidigt nej till förslag i en följdmotion.

Ändringarna innebär bland annat att riksdagen inte längre ska vara tvungen att granska så kallade grön- och vitböcker, dokument om EU-kommissionens idéer, tankar och kommande åtgärder, som överlämnas till riksdagen från EU-kommissionen.

En annan innebörd är att om ett utskott kommit fram till att ett utkast till ny EU-lag inte strider mot subsidiaritetsprincipen ska ett protokollsutdrag från utskottet tas upp på föredragningslistan till ett sammanträde i kammaren. Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt och värnar på så sätt EU-ländernas möjlighet till egna nationella beslut.

Det ska också införas en bestämmelse att riksdagen väljer en delegation till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol).

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning, 1 motion
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-10-25
Justering: 2018-11-08
Trycklov: 2018-11-08
Reservationer 3
bet 2018/19:KU7

Alla beredningar i utskottet

2018-10-25, 2018-10-16

Ändringar i riksdagens arbete med EU-frågor (KU7)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag till ändringar av riksdagens arbete med EU-frågor. Ändringarna gäller riksdagsordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagens säger nej till förslag i en följdmotion.

De föreslagna ändringarna innebär bland annat att riksdagen inte längre ska vara tvungen att granska så kallade grön- och vitböcker, dokument om EU-kommissionens idéer, tankar och kommande åtgärder, som överlämnas till riksdagen från EU-kommissionen.

En annan innebörd är att om ett utskott kommit fram till att ett utkast till ny EU-lag inte strider mot subsidiaritetsprincipen ska ett protokollsutdrag från utskottet tas upp på föredragningslistan till ett sammanträde i kammaren. Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt och värnar på så sätt EU-ländernas möjlighet till egna nationella beslut.

Det ska också införas en bestämmelse att riksdagen väljer en delegation till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol).

Ändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-13
Debatt i kammaren: 2018-11-14
4

Beslut

Beslut: 2018-11-14
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 november 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksdagens behandling av grön- och vitböcker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 9 kap. 20 § riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen. 
Därmed bifaller riksdagen framställning 2017/18:RS8 punkt 1 i denna del och avslår motion

2018/19:19 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 3
M 66 0 0 4
SD 0 60 0 2
C 31 0 0 0
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 20 0 0 0
MP 15 1 0 0
Totalt 276 61 0 12


2. Övriga ändringar i riksdagsordningens huvudbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen i de delar som avser huvudbestämmelser och som inte omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2017/18:RS8 punkt 1 i denna del.

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 66 0 0 4
SD 60 0 0 2
C 31 0 0 0
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 20 0 0 0
MP 16 0 0 0
Totalt 336 0 0 13


3. Ändringar i riksdagsordningens tilläggsbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen i de delar som avser tilläggsbestämmelser.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2017/18:RS8 punkt 1 i denna del och avslår motion

2018/19:19 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 3.

4. Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen framställning 2017/18:RS8 punkt 2.

5. Proportionalitetstest i subsidiaritetsprövningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:19 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 3
M 66 0 0 4
SD 0 60 0 2
C 31 0 0 0
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 20 0 0 0
MP 16 0 0 0
Totalt 277 60 0 12


6. Stärkt skyldighet för regeringen att samråda med EU-nämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:19 av Jonas Millard m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 3
M 66 0 0 4
SD 0 60 0 2
C 31 0 0 0
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 20 0 0 0
MP 16 0 0 0
Totalt 277 60 0 12