EU-frågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 2006

Beslut

Nej till motioner om EU-frågor (KU23)

Riksdagen sade nej till motioner om olika EU-frågor som har lämnats in under de allmänna motionstiderna 2003, 2004 och 2005. Motionsförslagen rör behandlingen av det konstitutionella fördraget, EU-medlemskapet, skydd mot diskriminering, hanteringen av vissa beslut på tredje pelarens område inom EU-samarbetet, formerna för att utse svensk kommissionär, subsidiaritetsprincipen, Europaparlamentets säte, folkomröstning om nytt fördrag, kvinnor i institutionerna, rösträtt vid val till Europaparlamentet, EU-medlemskapet och grundlagen och subsidiaritetsprincipen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-03-07, 2006-03-14

Nej till motioner om EU-frågor (KU23)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om olika EU-frågor som har lämnats in under de allmänna motionstiderna 2003, 2004 och 2005. Motionsförslagen rör behandlingen av det konstitutionella fördraget, EU-medlemskapet, skydd mot diskriminering, hanteringen av vissa beslut på tredje pelarens område inom EU-samarbetet, formerna för att utse svensk kommissionär, subsidiaritetsprincipen, Europaparlamentets säte, folkomröstning om nytt fördrag, kvinnor i institutionerna, rösträtt vid val till Europaparlamentet, EU-medlemskapet och grundlagen och subsidiaritetsprincipen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.