Europakooperativ

LUs betänkande 2005/06:LU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2006

Beslut

Europakooperativ (LU30)

EU:s förordning om europeiska kooperativa föreningar (europakooperativ) ska börja gälla i augusti 2006. Ett europakooperativ ska vara en europeisk associationsform för gränsöverskridande samverkan. De kan närmast liknas vid en ekonomisk förening. Riksdagen har nu sagt ja till ett kompletterande lagförslag från regeringen. Enligt beslutet ska Skatteverket och Finansinspektionen under vissa förhållanden kunna motsätta sig att ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige till ett annat EU-land eller att en svensk ekonomisk förening är med och bildar ett europakooperativ genom fusion. Motsvarande bestämmelser förs in i lagen om europabolag. De nya reglerna börjar gälla den 18 augusti 2006, det vill säga samma dag som EU-förordningen träder i kraft.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen i denna del. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-20
Justering: 2006-05-04
Betänkande publicerat: 2006-05-10
Trycklov: 2006-05-09
Reservationer 1
Betänkande 2005/06:LU30

Europakooperativ (LU30)

EU:s förordning om europeiska kooperativa föreningar (europakooperativ) ska börja gälla i augusti 2006. Ett europakooperativ ska vara en europeisk associationsform för gränsöverskridande samverkan. De kan närmast liknas vid en ekonomisk förening. Regeringen har lämnat ett kompletterande lagförslag som lagutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. Enligt förslaget ska Skatteverket och Finansinspektionen under vissa förhållanden kunna motsätta sig att ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige till ett annat EU-land eller att en svensk ekonomisk förening är med och bildar ett europakooperativ genom fusion. Motsvarande bestämmelser föreslås i lagen om europabolag. Den nya lagstiftningen ska börja gälla den 18 augusti 2006, det vill säga samma dag som EU-förordningen träder i kraft.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-17
4

Beslut

Beslut: 2006-05-17
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Europakooperativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om europakooperativ,
b) lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,
c) lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.,
d) lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
e) lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,
f) lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
g) lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,
h) lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
i) lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,
j) lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,
k) lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,
l) lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
m) lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
n) lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
o) lag om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
p) lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.,
q) lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,
r) lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
s) lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:150 i denna del och avslår motion 2005/06:L15.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m04708
c01804
fp03909
kd02409
v22006
mp15002
-1001
Totalt159128062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag