Europarådet

Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2022

Beslut

Europarådets svenska delegation har redogjort för sin verksamhet (UU13)

Sveriges delegation till Europarådets parlamentariska församling har överlämnat sin verksamhetsredogörelse för 2021 till riksdagen. Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Av redogörelsen framgår att arbetet i Europarådets parlamentariska församling under 2021 har kunnat fortgå i full styrka. Samtliga fyra delsessioner har genomförts.

Enligt redogörelsen har svenska ledamöter hållit 44 anföranden i plenum. Den svenska delegationen har haft det högsta deltagandet vid voteringar vid delsessioner och den fjärde högsta närvaron.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna och avstyrker motionsyrkandena.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-05

Europarådets svenska delegation har redogjort för sin verksamhet (UU13)

Sveriges delegation till Europarådets parlamentariska församling har överlämnat sin verksamhetsredogörelse för 2021 till riksdagen. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Av redogörelsen framgår att arbetet i Europarådets parlamentariska församling under 2021 har kunnat fortgå i full styrka. Samtliga fyra delsessioner har genomförts.

Enligt redogörelsen har svenska ledamöter hållit 44 anföranden i plenum. Den svenska delegationen har haft det högsta deltagandet vid omröstningar under delsessioner och den fjärde högsta närvaron.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.