EU:s gränskodex

Socialförsäkringsutskottets bet 2014/15:SfU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 2015

Beslut

EU:s gränskodex genomförs i Sverige (SfU7)

EU:s förordning om en så kallad gemenskapskodex om gränspassage för personer gäller direkt i Sverige. Därför har regeringen föreslagit att den svenska utlänningslagen ändras i enlighet med EU-förordningen. Utlänningslagen kompletteras också med en skyldighet att lämna fingeravtryck i vissa situationer. Vidare har regeringen förslag som gäller så kallad uppskjuten invandringsprövning och om överklagande om polisen beslutar om avvisning.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 15 april 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2015-02-10
Trycklov: 2015-02-12
Reservationer 3
bet 2014/15:SfU7

EU:s gränskodex genomförs i Sverige (SfU7)

EU:s förordning om en så kallad gemenskapskodex om gränspassage för personer gäller direkt i Sverige. Därför föreslår regeringen nu att den svenska utlänningslagen ändras i enlighet med EU-förordningen. Utlänningslagen kompletteras också med en skyldighet att lämna fingeravtryck i vissa situationer. Vidare har regeringen förslag som gäller så kallad uppskjuten invandringsprövning och om överklagande om polisen beslutar om avvisning.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 15 april 2015. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-02-17
Debatt i kammaren: 2015-02-18
4

Beslut

Beslut: 2015-02-18
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 februari 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskjuten invandringsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) i den del det avser 5 kap. 8 §.
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:3028 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1 och

bifaller proposition 2014/15:32 i denna del.

Reservation 1 (SD)

2. Uppvisande av pass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) i den del det avser 9 kap. 1 §.
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:3028 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2 och

bifaller proposition 2014/15:32 i denna del.

Reservation 2 (SD)

3. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:32 i denna del och avslår motion

2014/15:3028 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 3-5.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 0 46 0 3
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
KD 15 0 0 1
Totalt 267 46 0 36