EU:s insolvensreglering

LUs betänkande 2005/06:LU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2005

Beslut

EU:s insolvensreglering (LU7)

En ny lag med kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om insolvensförfaranden i frågor där förordningen delegerar normgivningsrätten till medlemsstaterna börjar gälla den 1 januari 2006. Förordningen tar sikte på gränsöverskridande insolvensförfaranden inom EU. Som insolvensförfaranden räknas i svensk rätt konkurs och företagsrekonstruktion. En ny lag om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens börjar också att gälla den 1 januari 2006. Lagen syftar till att i svensk rätt genomföra ett direktiv om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag samt ett direktiv om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna 2004/05:165 i denna del och 2005/06:37. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-15
Justering: 2005-12-01
Betänkande publicerat: 2005-12-01
Trycklov: 2005-12-01
Betänkande 2005/06:LU7

EU:s insolvensreglering (LU7)

En ny lag med kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om insolvensförfaranden i frågor där förordningen delegerar normgivningsrätten till medlemsstaterna börjar gälla den 1 januari 2006. Förordningen tar sikte på gränsöverskridande insolvensförfaranden inom EU. Som insolvensförfaranden räknas i svensk rätt konkurs och företagsrekonstruktion. En ny lag om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens börjar också att gälla den 1 januari 2006. Lagen syftar till att i svensk rätt genomföra ett direktiv om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag samt ett direktiv om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut. Lagutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-07
4

Beslut

Beslut: 2005-12-08
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EU:s insolvensreglering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
- dels regeringens förslag till
a) lag med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen,
b) lag om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens,
c) lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land,
d) lag om ändring i lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land,
e) lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
f) lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,
g) lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
h) lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
- dels de av utskottet i bilaga 4 framlagda förslagen till
i) lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
j) lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713).
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2004/05:165 och 2005/06:37.

2. Ändring av insolvensförordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L2.