Extra ändringsbudget för 2016 - Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar

Finansutskottets bet 2015/16:FiU42

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2016

Beslut

Ja till ändrade regler för bistånd till vissa utlänningar (FiU42)

Reglerna för hjälp till asylsökande ändras

Asylsökande är personer som
flytt från ett annat land
och söker skydd i Sverige.

Under 2015 kom det många asylsökande
till Sverige.
Det har aldrig kommit så många
till Sverige tidigare.

Nu har regeringen föreslagit
att vissa asylsökande ska
få hjälp med pengar och boende
en kortare tid
än vad de får i dag.

Det gäller asylsökande som inte
bor med barn under 18 år
och som har fått veta
att de inte får stanna i Sverige.

När vissa asylsökande
får pengar och boende
under kortare tid
tror regeringen att
de lämnar Sverige snabbare.

Då kan det bli lediga platser
på boenden
som kan användas
av nya asylsökande.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Det börjar att gälla den 1 juni 2016.

Antalet asylsökande som kom till Sverige under 2015 var rekordhögt och det finns ett behov av att förbättra resurserna i systemet för att ta emot asylsökande. Därför har regeringen föreslagit att rätten till bistånd ska upphöra tidigare än i dag för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn under 18 år.

I dag upphör rätten till bistånd när en utlänning som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande får uppehållstillstånd eller lämnar Sverige. Men nu ska rätten till bistånd för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn under 18 år upphöra när tidsfristen för frivillig avresa enligt avvisnings- eller utvisningsbeslutet löper ut eller, om någon tidsfrist inte finns, när beslutet inte längre kan överklagas. Eftersom behovet av resurser är stort vill regeringen att lagändringen ska börja gälla så snart som möjligt. Därför gjordes också en extra ändring av statens budget tidigare än i samband med behandlingen av vårändringsbudgeten, som är nästa ordinarie tillfälle att göra ändringar i statsbudgeten.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag, både vad gäller ändringen av rätten till bistånd och av statens budget för 2016. De ändrade reglerna för bistånd börjar gälla den 1 juni 2016.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-19
Justering: 2016-04-21
Trycklov: 2016-04-22
Reservationer 2
bet 2015/16:FiU42

Ja till ändrade regler för bistånd till vissa utlänningar (FiU42)

Antalet asylsökande som kom till Sverige under 2015 var rekordhögt och det finns ett behov av att förbättra resurserna i systemet för att ta emot asylsökande. Därför har regeringen föreslagit att rätten till bistånd ska upphöra tidigare än i dag för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn under 18 år.

I dag upphör rätten till bistånd när en utlänning som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande får uppehållstillstånd eller lämnar Sverige. Men nu ska rätten till bistånd för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn under 18 år upphöra när tidsfristen för frivillig avresa enligt avvisnings- eller utvisningsbeslutet löper ut eller, om någon tidsfrist inte finns, när beslutet inte längre kan överklagas. Eftersom behovet av resurser är stort vill regeringen att lagändringen ska börja gälla så snart som möjligt. Därför görs en extra ändring av statens budget tidigare än i samband med behandlingen av vårändringsbudgeten, som är nästa ordinarie tillfälle att göra ändringar i statsbudgeten.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag både vad gäller ändringen av rätten till bistånd och av statens budget för 2016. De ändrade reglerna för bistånd börjar gälla den 1 juni 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-26
Debatt i kammaren: 2016-04-27
4

Beslut

Beslut: 2016-04-27
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 27 april 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Extra ändringsbudget för 2016

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Rätten till bistånd för vissa utlänningar
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:146 punkt 1 och avslår motionerna

2015/16:3368 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) och

2015/16:3369 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) i denna del.

Ändrad ram för utgiftsområde och ändrat anslag
Riksdagen godkänner ändrad ram för utgiftsområde och anvisar ändrat anslag i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:146 punkt 2 och avslår motion

2015/16:3369 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) i denna del.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 75 0 0 9
SD 0 44 0 4
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 0 0 19 2
L 18 0 0 1
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 252 44 19 34