Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU49

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2018

Beslut

Ny möjlighet till uppehållstillstånd ger ändringar i budgeten (FiU49)

Regeringen har lagt fram ett förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Utlänningar som kommit till Sverige som barn senast den 24 november 2015, som har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning och som väntat länge på ett beslut, ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå om vissa andra krav är uppfyllda. De nya reglerna är tillfälliga och en ansökan får bara göras under en begränsad tid och vid ett tillfälle.

Regeringen har också föreslagit att studier på yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen och liknande utbildningar inom introduktionsprogram på gymnasieskolan ska kunna ge samma möjlighet till uppehållstillstånd som studier på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Som en följd av förslagen föreslog regeringen ändrade utgiftsramar och anslag i statens budget för 2018. Anslagen för migration, studiestöd samt jämställdhet och nyanlända invandrares etablering ökas med knappt 692 miljoner kronor.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-24
Justering: 2018-05-29
Trycklov: 2018-05-29
Reservationer 2
Betänkande 2017/18:FiU49

Alla beredningar i utskottet

2018-05-24, 2018-05-17

Ny möjlighet till uppehållstillstånd ger ändringar i budgeten (FiU49)

Regeringen har lagt fram ett förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Utlänningar som kommit till Sverige som barn senast den 24 november 2015, som har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning och som väntat länge på ett beslut, ska enligt förslaget kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå om vissa andra krav är uppfyllda. De nya reglerna är tillfälliga och en ansökan får bara göras under en begränsad tid och vid ett tillfälle.

Regeringen föreslår också att studier på yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen och liknande utbildningar inom introduktionsprogram på gymnasieskolan ska kunna ge samma möjlighet till uppehållstillstånd som studier på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Som en följd av förslagen föreslår regeringen ändrade utgiftsramar och anslag i statens budget för 2018. Anslagen för migration, studiestöd samt jämställdhet och nyanlända invandrares etablering ökas med knappt 692 miljoner kronor.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 juli 2018. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-01
Debatt i kammaren: 2018-06-04
4

Beslut

Beslut: 2018-06-07
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Extra ändringsbudget för 2018

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Ny möjlighet till uppehållstillstånd
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige,
2. lag om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå med den ändringen att i 5 § första stycket ska "uppehållstill==stånd" ersättas med "uppehållstillstånd". 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:252 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2017/18:4164 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) i denna del,

2017/18:4165 av Olle Felten m.fl. (-) i denna del,

2017/18:4178 av Fredrik Malm m.fl. (L) i denna del,

2017/18:4179 av Elisabeth Svantesson och Johan Forssell (båda M) i denna del och

2017/18:4180 av Aron Modig m.fl. (KD) i denna del.

Ändrade utgiftsramar och anslag
Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag i enlighet med utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:252 punkt 3 och avslår motionerna

2017/18:4164 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) i denna del,

2017/18:4165 av Olle Felten m.fl. (-) i denna del,

2017/18:4178 av Fredrik Malm m.fl. (L) i denna del,

2017/18:4179 av Elisabeth Svantesson och Johan Forssell (båda M) i denna del och

2017/18:4180 av Aron Modig m.fl. (KD) i denna del.

Åtgärder med anledning av konsekvenserna av förslagen

Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4173 av Christina Örnebjär m.fl. (L) och

2017/18:4174 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (M, SD, L, KD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 70 0 13
SD 0 38 0 4
MP 24 0 0 1
C 21 0 1 0
V 19 0 0 2
L 3 12 0 4
KD 3 11 0 2
- 0 3 0 5
Totalt 166 134 1 48