Extra ändringsbudget för 2020 - Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset

Finansutskottets bet 2019/20:FiU59

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2020

Beslut

Extra ändringsbudget: Förstärkt korttidspermittering och flera nya åtgärder (FiU59)

Regeringen har föreslagit ytterligare åtgärder för att dämpa de negativa samhällseffekterna av det nya coronavirusets spridning. Förslagen gäller bland annat anpassningar av de stödinsatser som redan som införts, samt effektivare kontroller för att motverka fusk med insatserna.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en sjätte ändringsbudget som bland annat omfattar:

  • Förstärkt stöd vid korttidspermitteringar 1 maj-31 juli så att en anställd kan gå ner i tid med 80 procent och få en löneminskning med 12 procent, samt ökade resurser för att göra kontroller hos arbetsgivare som ansökt om stödinsatser.
  • Tillfälligt borttagen förmånsbeskattning för fri parkering vid arbetsplatsen samt för gåvor till anställda till ett värde av max 1 000 kronor per anställd.
  • Sänkt avgift för uppskjutna skatteinbetalningar, så kallade anstånd. Avgiften sänks till 0,2 procent av beviljat belopp och de första sex månaderna blir avgiftsfria.
  • Utökade möjligheter att utbyta information mellan olika enheter på Skatteverket med syfte att bland annat förebygga brott och göra skattebeslut mer korrekta.

Regeringens förslag innebär en ökning av utgifterna i statens budget med totalt 76 miljarder kronor och en minskning av intäkterna med 0,4 miljarder.

Riksdagen riktade även ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att återkomma med ett förslag om tillfälligt slopad förmånsbeskattning av fria måltider samt transporter till och från arbetet för personal i vård- och omsorgsverksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-19
Justering: 2020-05-26
Trycklov: 2020-05-26
Reservationer 2
bet 2019/20:FiU59

Extra ändringsbudget: Förstärkt korttidspermittering och flera nya åtgärder (FiU59)

Regeringen har föreslagit ytterligare åtgärder för att dämpa de negativa samhällseffekterna av det nya coronavirusets spridning. Förslagen gäller bland annat anpassningar av de stödinsatser som redan som införts, samt effektivare kontroller för att motverka fusk med insatserna.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en sjätte ändringsbudget som bland annat omfattar:

  • Förstärkt stöd vid korttidspermitteringar 1 maj-31 juli så att en anställd kan gå ner i tid med 80 procent och få en löneminskning med 12 procent, samt ökade resurser för att göra kontroller hos arbetsgivare som ansökt om stödinsatser.
  • Tillfälligt borttagen förmånsbeskattning för fri parkering vid arbetsplatsen samt för gåvor till anställda till ett värde av max 1 000 kronor per anställd.
  • Sänkt avgift för uppskjutna skatteinbetalningar, så kallade anstånd. Avgiften sänks till 0,2 procent av beviljat belopp och de första sex månaderna blir avgiftsfria.
  • Utökade möjligheter att utbyta information mellan olika enheter på Skatteverket med syfte att bland annat förebygga brott och göra skattebeslut mer korrekta.

Regeringens förslag innebär en ökning av utgifterna i statens budget med totalt 76 miljarder kronor och en minskning av intäkterna med 0,4 miljarder.

Finansutskottet föreslår även att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att återkomma med ett förslag om tillfälligt slopad förmånsbeskattning av fria måltider samt transporter till och från arbetet för personal i vård- och omsorgsverksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-26
Debatt i kammaren: 2020-05-27
4

Beslut

Beslut: 2020-05-27
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 27 maj 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Extra ändringsbudget för 2020 - Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Ändringar i statens budget för 2020
Riksdagen
a) godkänner ändrad beräkning av inkomster i statens budget för 2020 enligt regeringens förslag,
b) godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag,
c) bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden  som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst det belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:166 punkterna 6-8.

Lagstiftning som ligger till grund för ändringar i statens budget
Riksdagen antar regeringens förslag till
   1. lag om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda,
   2. lag om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete,
   3. lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet,
   4. lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall,
   5. lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:166 punkterna 1-5.

Beskattning av förmåner för personal i vård- och omsorgsverksamhet under coronapandemin
Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen snarast möjligt bör återkomma till riksdagen med förslag om ändringar i lagstiftningen för att säkerställa att förmåner som lämnas efter den 31  mars och till och med den 31 december 2020 i form av transport till och från arbetet och fria måltider i anslutning till arbetet för personal i vård- och omsorgsverksamhet undantas från beskattning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2019/20:3616 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 3,

2019/20:3617 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 2 och

2019/20:3618 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M).

Utvärderingar av delar av lagstiftningen

Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3616 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 4 samt

2019/20:3617 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 10 0 0 60
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 3 1 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 40 11 3 295