Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU62

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 juni 2020

Beslut

Extra ändringsbudget: Ersättningar till riskgrupper och andra åtgärder (FiU62)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en nionde ändringsbudget med anledning av coronaviruset. Ändringsbudgeten omfattar bland annat ersättningar till riskgrupper i form av tillfälligt utvidgad rätt till:

  • sjukpenning i förebyggande syfte för dem i riskgrupp som inte kan arbeta hemifrån
  • smittbärarpenning till närstående i samma hushåll som en person i riskgrupp
  • tillfällig föräldrapenning för vård av barn som nyligen varit svårt sjuka.

Regeringen har också föreslagit kapitalinsatser i tre statligt ägda företag: SAS, Swedavia och Lernia, samt infrastrukturinsatser med koppling till det pågående utbrottet av covid-19, exempelvis tillskott till ambulansflyg och tillfälligt stöd för driften av regionala flygplatser. Även bidrag till regional kulturverksamhet ingår som en åtgärd.

De åtgärder regeringen föreslagit innebär att statens utgifter ökar med 16,3 miljarder kronor. Utöver den summan beslutade riksdagen att öka anslaget för bland annat sjukpenning med 200 miljoner kronor, vilket ger en total utgiftsökning om 16,5 miljarder kronor.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om Arlandas framtid. Riksdagen menar bland annat att det är avgörande för vår konkurrenskraft att vi har goda flygförbindelser inom och utom landet och att fortsatt utbyggnad av Arlanda är viktigt för jobb och tillväxt i hela Sverige.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionens förslag om ändrade ramar och anslag. Anslaget för sjukpenning höjs med ytterligare 200 miljoner kronor utöver regeringens förslag. Tillkännagivande om Arlandas framtid och därmed delvis bifall till två motionsyrkanden. Övriga motioner avstyrks.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-06-18
Justering: 2020-06-22
Trycklov: 2020-06-22
Reservationer 2
Betänkande 2019/20:FiU62

Extra ändringsbudget: Ersättningar till riskgrupper och andra åtgärder (FiU62)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en nionde ändringsbudget med anledning av coronaviruset. Ändringsbudgeten omfattar bland annat ersättningar till riskgrupper i form av tillfälligt utvidgad rätt till:

  • sjukpenning i förebyggande syfte för dem i riskgrupp som inte kan arbeta hemifrån
  • smittbärarpenning till närstående i samma hushåll som en person i riskgrupp
  • tillfällig föräldrapenning för vård av barn som nyligen varit svårt sjuka.

Regeringen har också föreslagit kapitalinsatser i tre statligt ägda företag: SAS, Swedavia och Lernia, samt infrastrukturinsatser med koppling till det pågående utbrottet av covid-19, exempelvis tillskott till ambulansflyg och tillfälligt stöd för driften av regionala flygplatser. Även bidrag till regional kulturverksamhet ingår som en åtgärd.

De åtgärder regeringen föreslagit innebär att statens utgifter ökar med 16,3 miljarder kronor. Utöver den summan föreslår finansutskottet att riksdagen ska besluta om att anslaget för bland annat sjukpenning utökas med 200 miljoner kronor, vilket ger en total utgiftsökning om 16,5 miljarder kronor.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om Arlandas framtid. Utskottet menar bland annat att det är avgörande för vår konkurrenskraft att vi har goda flygförbindelser inom och utom landet och att fortsatt utbyggnad av Arlanda är viktigt för jobb och tillväxt i hela Sverige.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-22
Debatt i kammaren: 2020-06-23
4

Beslut

Beslut: 2020-06-23
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 23 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade och nya anslag
Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade och nya anslag enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2019/20:187 punkt 8 och avslår motionerna

2019/20:3647 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) och

2019/20:3648 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 1.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Riksdagen
a) bemyndigar regeringen att under 2020 som beredskapsinvestering ingå avtal om vaccin mot covid-19,
b) bemyndigar regeringen att för 2020 besluta att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 2 000 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:187 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2019/20:3648 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 2.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:187 punkt 3 och avslår motion

2019/20:3646 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3.

Utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen
a) bemyndigar regeringen att under 2020 för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag för statens räkning förvärva aktier eller andelar eller vidta andra liknande åtgärder som syftar till att rekapitalisera SAS AB med ett belopp om högst 5 000 000 000 kronor och inom denna ram öka statens röst- och ägarandel i bolaget,
b) bemyndigar regeringen att vidta de övriga åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra statens deltagande i en rekapitalisering av SAS AB,
c) bemyndigar regeringen att under 2020 för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag inom utgiftsområde 24 Näringsliv besluta om kapitaltillskott på högst 3 150 000 000 kronor till Swedavia AB,
d) bemyndigar regeringen att under 2020 för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag inom utgiftsområde 24 Näringsliv besluta om kapitaltillskott på högst 150 000 000 kronor till Lernia AB,
e) ställer sig bakom det som utskottet anför om Arlandas framtid och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:187 punkterna 4-7, bifaller delvis motionerna

2019/20:3645 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 2 och

2019/20:3648 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 3 och

avslår motionerna

2019/20:3645 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 1 och

2019/20:3646 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (S, MP)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 32 19 4 294