Extra ändringsbudget för 2020 - Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Finansutskottets bet 2019/20:FiU56

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 april 2020

Beslut

Extra ändringsbudget: Nya regler för arbetslöshetsförsäkring och studiestöd (FiU56)

Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2020, med anledning av coronaviruset. Förändringarna innebär bland annat lättnader i arbetslöshetsförsäkringen och att fribeloppet för studiestöd slopas. Ändringarna börjar gälla den 13 april.

Ändringarna i budgeten innebär att vissa myndigheter och organisationer får ökade anslag, till exempel ökas anslagen för att kunna testa fler personer för coronaviruset, Socialstyrelsen får ökade anslag för att kunna säkra tillgången till skyddsutrustning och intensivvårdsutrustning och organisationer som arbetar med utsatta barn och våldsutsatta personer får mer pengar.

Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Coronavirusets effekter på samhället innebär enligt regeringen sådana skäl och riksdagen gör ingen annan bedömning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2-5. Delvis bifall till propositionen punkterna 1 och 6.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-07
Justering: 2020-04-07
Trycklov: 2020-04-07
bet 2019/20:FiU56

Alla beredningar i utskottet

2020-04-07, 2020-04-06

Extra ändringsbudget: Nya regler för arbetslöshetsförsäkring och studiestöd (FiU56)

Finansutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak säger ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2020, med anledning av coronaviruset. Förändringarna innebär bland annat lättnader i arbetslöshetsförsäkringen och att fribeloppet för studiestöd slopas. Enligt förslaget ska ändringarna börja gälla den 13 april.

Ändringarna i budgeten innebär att vissa myndigheter och organisationer får ökade anslag, till exempel ökas anslagen för att kunna testa fler personer för coronaviruset, Socialstyrelsen får ökade anslag för att kunna säkra tillgången till skyddsutrustning och intensivvårdsutrustning och organisationer som arbetar med utsatta barn och våldsutsatta personer får mer pengar.

Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Coronavirusets effekter på samhället innebär enligt regeringen sådana skäl och finansutskottet gör ingen annan bedömning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-07
Debatt i kammaren: 2020-04-08
4

Beslut

Beslut: 2020-04-08
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Extra ändringsbudget för 2020 - Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Ändringar i statens budget för 2020
Riksdagen
a) godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade och nya anslag enligt utskottets förslag i bilaga 3,
b) bemyndigar regeringen att för 2020 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 5 000 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:146 punkt 5 och bifaller delvis proposition 2019/20:146 punkt 6.

Lagstiftning som ligger till grund för ändringar i statens budget
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (lagförslag 2.1) med den ändringen att
-13 a § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 5,
-ingressen ska ha den lydelse som följer av detta,
2. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (lagförslag 2.2.),
3. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (lagförslag 2.3),
4. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) (lagförslag 2.4).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:146 punkterna 2-4 och bifaller delvis proposition 2019/20:146 punkt 1.