Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Finansutskottets bet 2019/20:FiU51

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 april 2020

Nästa händelse: Bordläggning 1 april 2020

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-27
Justering: 2020-03-30
Trycklov: 2020-03-30
bet 2019/20:FiU51

Alla beredningar i utskottet

2020-03-27, 2020-03-26

Förslagspunkter

1. Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset

Utskottets förslag: Ändringar i statens budget för 2020
Riksdagen 
  a) avslår regeringens förslag om godkännande av ändrad beräkning av inkomster för 2020, 
  b) godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar nya och ändrade anslag enligt regeringens förslag,
  c) bemyndigar regeringen att för 2020 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 300 000 000 kronor. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:132 punkterna 9, 10 och 12 samt avslår proposition 2019/20:132 punkt 11.

Lagstiftning som ligger till grund för ändringar i statens budget
Riksdagen
a) avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall,
b) ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag om att sänka den sammantagna ränta som ska betalas vid anstånd med inbetalning av skatt,
c) antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken 
  2. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön 
  3. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön 
  4. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584) 
  5. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) 
  6. lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete med den ändringen att
    i) uttrycket "1927 §§" i 2 § ska bytas ut mot "19-27 §§",
    ii) punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 4,
   7. lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:132 punkterna 1-5 och 8, bifaller delvis proposition 2019/20:132 punkt 7 och motionerna

2019/20:3519 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) och

2019/20:3520 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 1 och

avslår proposition 2019/20:132 punkt 6 och motion

2019/20:3520 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-01
Debatt i kammaren: 2020-04-02
4

Beslut

Beslut: 2020-04-02
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset

Utskottets förslag: Ändringar i statens budget för 2020
Riksdagen 
  a) avslår regeringens förslag om godkännande av ändrad beräkning av inkomster för 2020, 
  b) godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar nya och ändrade anslag enligt regeringens förslag,
  c) bemyndigar regeringen att för 2020 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 300 000 000 kronor. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:132 punkterna 9, 10 och 12 samt avslår proposition 2019/20:132 punkt 11.

Lagstiftning som ligger till grund för ändringar i statens budget
Riksdagen
a) avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall,
b) ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag om att sänka den sammantagna ränta som ska betalas vid anstånd med inbetalning av skatt,
c) antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken 
  2. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön 
  3. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön 
  4. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584) 
  5. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) 
  6. lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete med den ändringen att
    i) uttrycket "1927 §§" i 2 § ska bytas ut mot "19-27 §§",
    ii) punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 4,
   7. lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:132 punkterna 1-5 och 8, bifaller delvis proposition 2019/20:132 punkt 7 och motionerna

2019/20:3519 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) och

2019/20:3520 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 1 och

avslår proposition 2019/20:132 punkt 6 och motion

2019/20:3520 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3.