Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU55

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2020

Beslut

Extra ändringsbudget: Fler åtgärder på skatteområdet på grund av coronaviruset (FiU55)

Regeringen har föreslagit flera åtgärder på skatteområdet för att lindra de ekonomiska följderna för företag med anledning av coronaviruset:

 • Arbetsavgifterna och den allmänna löneavgiften minskas tillfälligt.
 • Egenavgifterna och den allmänna löneavgiften minskas tillfälligt för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.
 • Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag får möjligheten att öka avsättningen till periodiseringsfonder som gäller beskattningsåret 2019.
 • Om den ökade avsättningen till periodiseringsfonder för 2019 innebär att en för hög preliminärskatt har betalats kommer skatten att betalas tillbaka.
 • Det införs en möjlighet för den som redovisar moms helårsvis att få anstånd med inbetalning av moms som ska deklareras under perioden 27 december 2019-17 januari 2021.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De allra flesta av de ändrade reglerna börjar gälla den 6 april 2020.

Riksdagen godkände också en ändrad inkomstberäkning för år 2020. Som en följd av regeringens nya förslag på skatteområdet väntas statens lånebehov öka med 35 miljarder kronor och effekten på den offentliga sektorns sparande bedöms till cirka -24 miljarder.

Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Coronavirusets effekter på samhället innebär enligt regeringen sådana skäl och riksdagen gjorde ingen annan bedömning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-02
Justering: 2020-04-02
Trycklov: 2020-04-02
Reservationer 3
Betänkande 2019/20:FiU55

Extra ändringsbudget: Fler åtgärder på skatteområdet på grund av coronaviruset (FiU55)

Regeringen har föreslagit flera åtgärder på skatteområdet för att lindra de ekonomiska följderna för företag med anledning av coronaviruset:

 • Arbetsavgifterna och den allmänna löneavgiften minskas tillfälligt.
 • Egenavgifterna och den allmänna löneavgiften minskas tillfälligt för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.
 • Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag får möjligheten att öka avsättningen till periodiseringsfonder som gäller beskattningsåret 2019.
 • Om den ökade avsättningen till periodiseringsfonder för 2019 innebär att en för hög preliminärskatt har betalats kommer skatten att betalas tillbaka.
 • Det införs en möjlighet för den som redovisar moms helårsvis att få anstånd med inbetalning av moms som ska deklareras under perioden 27 december 2019-17 januari 2021.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De allra flesta av de ändrade reglerna ska börja gälla den 6 april 2020.

Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner en ändrad inkomstberäkning för år 2020. Som en följd av regeringens nya förslag på skatteområdet väntas statens lånebehov öka med 35 miljarder kronor och effekten på den offentliga sektorns sparande bedöms till cirka -24 miljarder.

Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Coronavirusets effekter på samhället innebär enligt regeringen sådana skäl och finansutskottet gör ingen annan bedömning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-02
Debatt i kammaren: 2020-04-03
4

Beslut

Beslut: 2020-04-03
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

 • 3 april 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Ändrad beräkning av statens inkomster för 2020
Riksdagen godkänner regeringens förslag om ändrad beräkning av inkomster för 2020.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:151 punkt 6 och avslår motion

2019/20:3548 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3.

Lagstiftning som ligger till grund för den ändrade inkomstberäkningen
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare,
2. lag om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare,
3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
5. lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:151 punkterna 1-5 och avslår motionerna

2019/20:3548 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2019/20:3554 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) och

2019/20:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M).

Reservation 1 (M, SD)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 21 7 294