Extra ändringsbudget för 2022 – Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU49

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2022

Beslut

Extra ändringsbudget: Ja till vårändringsbudgeten och stöd till Ukraina (FiU49)

Regeringen har lagt fram flera förslag till lagändringar i en extra ändringsbudget för 2022, som innehåller vårändringsbudgeten för 2022 och stöd till Ukraina. Riksdagen sa ja till alla lagändringarna.

Tre av de regeringsförslag som riksdagen sa ja till är

  • ett samlat förslag på pensionsområdet med en höjning av garantipensionen och höjt bostadstillägg för pensionärer, som börjar tillämpas den 1 augusti 2022
  • sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk, som börjar gälla den 1 juli 2022
  • ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader, som börjar gälla den 1 juli 2022.

Riksdagen sa vidare ja till regeringens förslag om att Sverige ska hjälpa Ukraina med ekonomiskt stöd och utrustning till följd av Rysslands invasion av landet.

Sammantaget innebär förslagen att anslagen i statens budget för år 2022 ökar med ungefär 33 miljarder kronor.

Riksdagen sa samtidigt nej till förslag från finansutskottet om ändringar av statens budget för 2022, utom när det gäller utskottets förslag om ytterligare stöd till Ukraina utöver vad regeringen föreslagit. Finansutskottets förslag till beslut var ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att det var utskottet som tog initiativ till det och att det inte kom från en regeringsproposition eller motioner från ledamöterna, som annars är det vanliga.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkterna 34 och 35 om ändrade anslag, ramar och beställningsbemyndiganden. Avslag på propositionen punkterna 4–7 om ett samlat förslag på pensionsområdet. I övrigt bifall till propositionen. Bifall till följande utskottsinitiativ: lagändringar gällande grundskydd för pensionärer, tillkännagivande om åtgärder för att minska passköerna, om att anvisa anslag som avviker från regeringens förslag, om bemyndigande att skänka viss försvarsmateriel till Ukraina, om ändrat bemyndigande för lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll reservationen.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-06-20, 2022-06-21

Extra ändringsbudget: Ja till förstärkningar av pensionärernas ekonomi i samband med vårändringsbudgeten

Regeringen har lagt fram flera förslag till lagändringar i en extra ändringsbudget för 2022, som innehåller vårändringsbudgeten för 2022 och stöd till Ukraina. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till alla lagändringarna utom regeringens förslag på pensionsområdet, som utskottet föreslår att riksdagen säger nej till.

Två av de regeringsförslag som utskottet föreslår att riksdagen säger ja till är

  • sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk, som ska börja gälla den 1 juli 2022
  • ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader, som ska börja gälla den 1 juli 2022.

Finansutskottet föreslår vidare att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att Sverige ska hjälpa Ukraina med ekonomiskt stöd och utrustning till följd av Rysslands invasion av landet.

Finansutskottet lägger också fram ett eget förslag om ändringar av statens budget för 2022. Utskottets förslag innebär ökat stöd till Polismyndigheten, ytterligare stöd till Ukraina utöver regeringens förslag och ökade möjligheter till beställningar inom försvarsområdet.

Utskottet föreslår vidare lagändringar som förstärker pensionärernas ekonomi. Dessa lagändringar ska börja tillämpas den 1 oktober 2022.

Den här delen av finansutskottets förslag är ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att det är utskottet som tagit initiativ till det och att det inte kommer från en regeringsproposition eller motioner från ledamöterna, som annars är det vanliga.

Sammantaget innebär utskottets olika förslag att anslagen i statens budget för år 2022 ökar med 30,9 miljarder kronor. Det är 1,15 miljarder kronor mindre än vad regeringen har föreslagit.

Finansutskottet föreslår även att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om åtgärder för att minska passköerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.