Familjerätt

Civilutskottets betänkande 2020/21:CU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2021

Beslut

Regeringen bör prioritera frågor om barnens bästa vid familjehemsplaceringar samt inrättandet av ett frivilligt testamentsregister (CU6)

Riksdagen riktade två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området familjerätt.

Det ena tillkännagivandet gäller familjehemsplaceringar och möjligheten till vårdnadsöverflyttning och adoption i det sammanhanget. Riksdagen hänvisade till ett tidigare tillkännagivande om att regeringen ska säkerställa barnens bästa genom att göra en översyn av reglerna i föräldrabalken på området. Uppmaningen var nu att skyndsamt göra en sådan översyn och därefter återkomma med lagförslag.

Det andra tillkännagivandet gäller att regeringen bör prioritera arbetet med att inrätta ett frivilligt testamentsregister i offentlig regi. Syftet med ett register är att minimera risken att ett testamente inte kommer fram efter ett dödsfall. Också här hänvisade riksdagen till ett tidigare tillkännagivande och uppmanade nu regeringen att påskynda arbetet.

Tillkännagivandena gjordes i samband med behandlingen av motioner om familjerätt från den allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga motioner med hänvisning till bland annat tidigare ställningstaganden och pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Bifall helt eller delvis till motioner med tillkännagivanden om att regeringen dels bör återkomma med lagförslag om vårdnadsöverflyttning och adoption vid familjehemsplaceringar, dels bör prioritera arbetet med frågan om ett testamentsregister samt ta nödvändiga initiativ för att inrätta ett frivilligt sådant register i det allmännas regi. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-01-21, 2021-02-11, 2021-02-25, 2021-03-09

Regeringen bör prioritera frågor om barnens bästa vid familjehemsplaceringar samt inrättandet av ett frivilligt testamentsregister (CU6)

Civilutskottet föreslår att riksdagen ska rikta två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen inom området familjerätt.

Det ena tillkännagivandet gäller familjehemsplaceringar och möjligheten till vårdnadsöverflyttning och adoption i det sammanhanget. Utskottet hänvisar till ett tidigare tillkännagivande om att regeringen ska säkerställa barnens bästa genom att göra en översyn av reglerna i föräldrabalken på området. Uppmaningen är nu att skyndsamt göra en sådan översyn och därefter återkomma med lagförslag.

Det andra tillkännagivandet gäller att regeringen bör prioritera arbetet med att inrätta ett frivilligt testamentsregister i offentlig regi. Syftet med ett register är att minimera risken att ett testamente inte kommer fram efter ett dödsfall. Också här hänvisar utskottet till ett tidigare tillkännagivande och vill uppmana regeringen att påskynda arbetet.

Förslagen till tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av motioner om familjerätt från den allmänna motionstiden 2020. Civilutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till övriga motioner med hänvisning till bland annat tidigare ställningstaganden och pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.