Familjerätt

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2022

Beslut

Regeringen bör se över kompetens hos domare i mål om vårdnad (CU6)

Riksdagen uppmanar regeringen genom ett tillkännagivande att se över frågan om kompetens hos domare i mål om vårdnad. Enligt riksdagen bör regeringen ta nödvändiga initiativ för att säkerställa att de domare som hanterar frågor om vårdnad har tillräcklig kunskap och kompetens så att barnrättsperspektivet får fullt genomslag i praktiken.

Tillkännagivandet gjordes när riksdagen behandlade cirka 220 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat med hänvisning till att arbete inom området redan pågår.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivanden som rör ventilen i fråga om månggiften, digital bekräftelse av föräldraskap före barnets födelse, kompetens hos yrkesverksamma i mål om vårdnad samt testamentsregister. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1, reservation 4 under punkt 4 samt reservation 10 under punkt 10, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-17, 2022-03-31, 2022-04-07

Fyra uppmaningar till regeringen om familjerätt (CU6)

Civilutskottet föreslår att riksdagen riktar fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen angående familjerättsliga frågor.

Enligt tillkännagivandena bör regeringen prioritera åtgärder gällande

  • ventilen i fråga om månggiften som innebär att månggifte i undantagsfall kan erkännas
  • digital bekräftelse av föräldraskap före barnets födelse
  • kompetens hos domare i mål om vårdnad
  • ett testamentsregister.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av cirka 220 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, bland annat med hänvisning till att arbete inom området redan pågår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.