Fastighetsrättsliga frågor

BoUs betänkande 2005/06:BoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2006

Beslut

Fastighetsrättsliga frågor (BoU5)

Riksrevisionen har granskat hur sex statliga myndigheter handlägger ärenden om marklösen. Marklösen innebär att staten eller kommunen skaffar sig förfoganderätt över enskildas fastigheter. Riksrevisionen har redovisat resultatet av granskningen för riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer eftersom regeringen redan följt Riksrevisionens rekommendationer. Riksdagen sade också nej till motioner om fastighetsrättsliga frågor från motionstiden 2004 och 2005.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Fastighetsrättsliga frågor (BoU5)

Riksrevisionen har granskat hur sex statliga myndigheter handlägger ärenden om marklösen. Marklösen innebär att staten eller kommunen skaffar sig förfoganderätt över enskildas fastigheter. Riksrevisionen har redovisat resultatet av granskningen för riksdagen. Bostadsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer eftersom regeringen redan följt Riksrevisionens rekommendationer. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om fastighetsrättsliga frågor från motionstiden 2004 och 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.