Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Finansutskottets bet 2018/19:FiU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2018

Beslut

Ändringar i flera lagar vad gäller finansiella företags uppgiftslämnande till brottsutredande myndigheter (FiU15)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om större krav på finansiella företags överlämning av uppgifter till myndigheter som utreder brott. De här uppgifterna ska framöver lämnas skyndsamt och i elektronisk form. Regeringens förslag berör många olika lagar på finansmarknadsområdet som därför behöver ändras.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag att lagen om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar ska tydliggöras.

Lagändringarna om finansiella företags uppgifter börjar gälla den 1 september 2019. Övriga lagändringar börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-10-25
Justering: 2018-11-06
Trycklov: 2018-11-07
bet 2018/19:FiU15

Alla beredningar i utskottet

2018-10-25, 2018-10-23

Ändringar i flera lagar vad gäller finansiella företags uppgiftslämnande till brottsutredande myndigheter (FiU15)

Regeringen föreslår större krav på finansiella företags överlämning av uppgifter till myndigheter som utreder brott. De här uppgifterna ska enligt förslaget framöver lämnas skyndsamt och i elektronisk form. Regeringens förslag berör många olika lagar på finansmarknadsområdet som därför behöver ändras.

Regeringen föreslår också att lagen om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar ska tydliggöras.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna om finansiella företags uppgifter föreslås börja gälla den 1 september 2019. Övriga lagändringar föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-13
Debatt i kammaren: 2018-11-14
4

Beslut

Beslut: 2018-11-14
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,
2. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
3. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, med den ändringen att 16 kap. 1 § första stycket 13 ska avslutas med ett kommatecken, 
4. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,
5. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
6. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,
7. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
8. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
9. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
10. lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
11. lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
12. lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:291 punkterna 1 och 3-13.

2. Gränsöverskridande betalningar i svenska kronor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:291 punkt 2.