Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m.

Trafikutskottets betänkande 1997/98:TU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 1998

Beslut

Södra länken och Årstabron (TU5)

Riksdagen beslutade att staten och Stockholms stad ska samfinansiera utbyggnaden av Södra länken och Årstabron. För Södra länken ska Stockholms stad bidra med 827 miljoner kronor och staten med 5 680 miljoner kronor, varav 5 000 miljoner kronor lånefinansieras. För järnvägsutbyggnaden mellan Södermalm och Årsta ska Stockholms läns landsting bidra med 800 miljoner kronor och staten genom Banverket med resterande medel, ca 100 miljoner kronor. Riksdagens beslut innebar vidare att det planerade avgiftssystemet med vägtullar i Stockholm inte genomförs. De lån som tidigare tagits upp för Dennisöverenskommelsen ska skyndsamt återbetalas.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.