Finansutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1972:85 angående utgifter på tilläggsstat III till riksstaten för budgetåret 1971/72 i vad avser finansdepartementets verksamhetsområde

Finansutskottets bet 1972:FiU21

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut