Finansutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts i propositionen 1972:90 gjorda framställning rörande de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken jämte motioner

Finansutskottets bet 1972:FiU25

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut