Fiskeripolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2022

Beslut

Uppmaningar till regeringen om fiskeripolitik (MJU17)

Riksdagen riktade tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om olika åtgärder inom fiskeripolitiken. Tillkännagivandena handlar om

  • en samlad utvärdering om EU-ländernas förvaltningsplaner för ål
  • att landningsskyldigheten, det vill säga att oönskad fångst inte får kastas ut, ska genomföras och följas i alla EU-länder
  • det regionala, lokala och småskaliga fiskets betydelse för den svenska livsmedelsstrategin.

Riksdagen fattade sitt beslut i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2021 om fiskeripolitik. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motion 2021/22: 3434 yrkande 8 ett tillkännagivande om en samlad utvärdering av medlemsstaternas ålförvaltningsplaner. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:3434 yrkande 2, 2021/22:3650 yrkande 66 och 2021/22:3982 yrkande 15 i denna del ett tillkännagivande om landningsskyldighetens genomförande och efterlevnad i samtliga medlemsstater. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:3434 yrkande 20 och 2021/22:3650 yrkande 58 ett tillkännagivande om det regionala, lokala och småskaliga fiskets betydelse för livsmedelsstrategins genomförande. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-03, 2022-02-22, 2022-02-24

Uppmaningar till regeringen om fiskeripolitik (MJU17)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska rikta tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om olika åtgärder inom fiskeripolitiken. Tillkännagivandena handlar om

  • en samlad utvärdering om EU-ländernas förvaltningsplaner för ål
  • att landningsskyldigheten, det vill säga att oönskad fångst inte får kastas ut, ska genomföras och följas i alla EU-länder
  • det regionala, lokala och småskaliga fiskets betydelse för den svenska livsmedelsstrategin.

Utskottet lämnade sitt förslag i samband med behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2021 om fiskeripolitik. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.