FiU29 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Finansutskottets betänkande 2000/01:FiU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2001

Beslut

Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU29)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2001-05-08, 2001-05-15, 2001-05-18

Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU29)

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn. Denna årliga skrivelse utgör ett betydelsefullt inslag i återrapporteringen av resultatinformation till riksdagen. Utskottet noterar med tillfredsställelse att regeringen fortsätter sitt arbete med att utveckla uppföljningen av den kommunala sektorn.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.