Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas

Utbildningsutskottets bet 2017/18:UbU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

Fler nyanlända elever ska klara behörighet till gymnasieskolan (UbU31)

Fler elever som nyss har kommit till Sverige ska klara att börja gymnasiet (UbU31)

Elever som kommer från ett annat land
men som går i högstadiet i Sverige
ska få en egen plan för sina studier.
De ska få den senast två månader
efter att skolan har börjat.

Planen ska passa varje elev

I planen ska det stå hur eleven ska kunna bli
behörig till gymnasiet.
Behörig betyder att man
måste läsa vissa ämnen för att få börja gymnasiet.

Eleverna ska kunna få en undervisningsplan
som passar dem
för att de ska kunna bli behöriga.
Till exempel ska de kunna
få läsa mer av ämnen som behövs för att bli behörig.

Eleverna ska också få rätt att få hjälp med
sina studier på sitt eget språk.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag
och lagändringarna börjar gälla 1 juli 2019.

 

Nyanlända elever i högstadiet ska få en individuell studieplan inom två månader från skolstart. Den ska beskriva hur eleven ska nå behörighet till gymnasiet. Eleverna ska också kunna få en anpassad timplan där ämnen som krävs för behörighet prioriteras. Elevernas rätt till studiehandledning på sitt modersmål ska också förstärkas.

Andra förslag är att även fritidspedagoger måste ha legitimation och att förskolechefer ska benämnas rektor.

Lagändringarna som berör nyanlända i skolan börjar gälla den 1 augusti 2018. Övriga ändringar börjar gälla 1 juli 2019. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-15
Justering: 2018-06-12
Trycklov: 2018-06-13
Reservationer 2
bet 2017/18:UbU31

Fler nyanlända elever ska klara behörighet till gymnasieskolan (UbU31)

Nyanlända elever i högstadiet ska få en individuell studieplan inom två månader från skolstart. Den ska beskriva hur eleven ska nå behörighet till gymnasiet. Eleverna ska också kunna få en anpassad timplan där ämnen som krävs för behörighet prioriteras. Elevernas rätt till studiehandledning på sitt modersmål ska också förstärkas.

Andra förslag är att även fritidspedagoger måste ha legitimation och att förskolechefer ska benämnas rektor.

Lagändringarna som berör nyanlända i skolan föreslås börja gälla den 1 augusti 2018. Övriga ändringar föreslås börja gälla 1 juli 2019. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-18
Debatt i kammaren: 2018-06-19
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget i fråga om förskolechef och befattningsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) i de delar det avser 
2 kap. 9-12 §§, 4 kap. 4 §, 6 kap. 10 §, 8 kap. 9 § och rubriken närmast före 2 kap. 9 § respektive 2 kap. 11 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:194 punkt 1 i denna del och avslår motionerna

2017/18:4039 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 4 och

2017/18:4077 av Christer Nylander och Annika Eclund (L, KD).

Reservation 1 (SD, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 0 34 0 8
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 3 0 5
Totalt 212 87 0 50


2. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 
 1. lag om ändring i skollagen (2010:800), 
 2. lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
utom i de delar som omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:194 punkterna 1 i denna del och 2.

3. Undervisning för nyanlända elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4039 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkandena 1-3.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 71 0 0 12
SD 0 34 0 8
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 3 0 5
Totalt 260 37 0 52