Fokus på film - en ny svensk filmpolitik

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2005

Beslut

En ny svensk filmpolitik (KrU5)

Regeringen har lämnat förslag på en ny svensk filmpolitik. De nationella filmpolitiska målen omfattar i huvudsak tre centrala områden: produktion, distribution och visning samt filmkulturell verksamhet. Inriktningen på filmpolitiken är bland annat att utveckla svensk filmproduktion och verka för att svensk filmpolitik blir en dynamisk tillväxtbransch. Den nya politiken poängterar att svensk film ska spegla hela landet. Kvinnliga filmskapares möjligheter behöver bli bättre. Det är viktigt att stärka film på de nationella minoritetsspråken. Filmpolitiken ska också främja regional och lokal filmkultur. Biografens roll som kulturell mötesplats blir tydligare i den nya filmpolitiken. Riksdagen sade ja till förslagen om en ny svensk filmpolitik.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-10-25, 2005-10-27

En ny svensk filmpolitik (KrU5)

Regeringen har lämnat förslag på en ny svensk filmpolitik. De nationella filmpolitiska målen omfattar i huvudsak tre centrala områden: produktion, distribution och visning samt filmkulturell verksamhet. Inriktningen på filmpolitiken är bland annat att utveckla svensk filmproduktion och verka för att svensk filmpolitik blir en dynamisk tillväxtbransch. Den nya politiken poängterar att svensk film ska spegla hela landet. Kvinnliga filmskapares möjligheter behöver bli bättre. Det är viktigt att stärka film på de nationella minoritetsspråken. Filmpolitiken ska också främja regional och lokal filmkultur. Biografens roll som kulturell mötesplats blir tydligare i den nya filmpolitiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.