Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken

Socialförsäkringsutskottets bet 2010/11:SfU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2010

Beslut

Följdändringar till socialförsäkringsbalken (SfU4)

Ett antal lagar ändras den 1 januari 2011 med anledning av att en ny socialförsäkringsbalk börjar gälla samma dag. Ändringarna handlar främst om att de hänvisningar som i dag görs till olika bestämmelser i den nuvarande socialförsäkringslagstiftningen i stället ska gälla motsvarande bestämmelser i socialförsäkringsbalken.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-10-19
Justering: 2010-11-04
Betänkande publicerat: 2010-11-09
Trycklov: 2010-11-09
bet 2010/11:SfU4

Följdändringar till socialförsäkringsbalken (SfU4)

Ett antal lagar ändras den 1 januari 2011 med anledning av att en ny socialförsäkringsbalk börjar gälla samma dag. Ändringarna handlar främst om att de hänvisningar som i dag görs till olika bestämmelser i den nuvarande socialförsäkringslagstiftningen i stället ska gälla motsvarande bestämmelser i socialförsäkringsbalken. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-11-17
4

Beslut

Beslut: 2010-11-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i föräldrabalken,
3. lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i föräldrabalken,
4. lag om ändring i ärvdabalken,
5. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
6. lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor,
7. lag om ändring i lagen (1967:919) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor m.m.,
8. lag om ändring i förordningen (1967:920) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.,
9. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
10. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
11. lag om ändring i kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m.,
12. lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207),
13. lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,
14. lag om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor,
15. lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor,
16. lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt,
17. lag om upphävande av lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.,
18. lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.,
19. lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),
20. lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.,
21. lag om ändring i lagen (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m.,
22. lag om ändring i semesterlagen (1977:480),
23. lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i semesterlagen (1977:480),
24. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),
25. lag om upphävande av lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m.,
26. lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413),
27. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,
28. lag om ändring i utsökningsbalken,
29. lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd,
30. lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673),
31. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
32. lag om ändring i lagen (1982:948) om beräkning i pengar av naturaavgifter som tidigare beräknats enligt markegång,
33. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),
34. lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192),
35. lag om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik,
36. lag om ändring i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats med den ändringen i ingressen att ett parentestecken infogas framför talet 1985,
37. lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.,
38. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
39. lag om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262),
40. lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,
41. lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ,
42. lag om ändring i lagen (1989:532) om tillstånd för anställning på fartyg,
43. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
44. lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor,
45. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,
46. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
47. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön med den ändringen att övergångsbestämmelsen ska ha följande lydelse: "2. Äldre bestämmelser i 20 och 23 §§ gäller för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.",
48. lag om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor,
49. lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor,
50. lag om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret,
51. lag om upphävande av lagen (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn,
52. lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497),
53. lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring med den ändringen att "m.m." infogas efter ordet "byggfelsförsäkring" i rubriken och i ingressen.,
54. lag om ändring i lagen (1993:332) om avgiftsfria förmåner för vissa hiv-smittade,
55. lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal,
56. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar,
57. lag om ändring i lotterilagen (1994:1000) utom i fråga om 27 och 32 §§,
58. lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter,
59. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
60. lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
61. lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
62. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),
63. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
64. lag om ändring i patientskadelagen (1996:799),
65. lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen,
66. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
67. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
68. lag om ändring i ellagen (1997:857),
69. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
70. lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift med den ändringen i 2 § 1 att "59 kap. 8-10 §§" ändras till "59 kap. 8-11 §§",
71. lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet utom i fråga om 10 §,
72. lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
73. lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
74. lag om ändring i lagen (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
75. lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall,
76. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen i punkt 3 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna att punkten efter ordet "socialförsäkringsbalken" utgår,
77. lag om ändring i lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229),
78. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),
79. lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i studiestödslagen (1999:1395),
80. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
81. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
82. lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,
83. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
84. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
85. lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna,
86. lag om ändring i sambolagen (2003:376),
87. lag om ändring i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,
88. lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
89. lag om ändring i lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag,
90. lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,
91. lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104),
92. lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete,
93. lag om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade,
94. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
95. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),
96. lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet med den ändringen att "m.m." infogas efter ordet "integritet" i rubriken och i ingressen,
97. lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
98. lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,
99. lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag,
100. lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag,
101. lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus,
102. lag om ändring i lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade,
103. lag om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift,
104. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
105. lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner,
106. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
107. lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i socialförsäkringsbalken,
108. lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken och beslutar
a) att 7 kap. 58 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken ska få ändrad lydelse i enlighet med vad utskottet föreslår i bilaga 3,
b) om en sådan ändring av ingressen till regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken som föranleds av detta,
109. lag om ändring i luftfartslagen (2010:000),
110. lag om ändring i skollagen (2010:000).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:222.