Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen

Skatteutskottets bet 2011/12:SkU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2011

Beslut

Följdändringar av skatteförfarandelagen (SkU4)

Dagens skattebestämmelser ska regleras i en ny lag, skatteförfarandelagen. Se betänkande 2011/12:SkU3. Med anledning av den nya lagen genomförs vissa följdändringar av teknisk och redaktionell karaktär i några lagar och bestämmelser som inte längre behövs upphävs. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-10-20
Justering: 2011-11-08
Betänkande publicerat: 2011-11-08
Trycklov: 2011-11-08
bet 2011/12:SkU4

Följdändringar av skatteförfarandelagen (SkU4)

Regeringen har föreslagit att dagens skattebestämmelser ska regleras i en ny lag, skatteförfarandelagen. Se betänkande 2011/12:SkU3. Med anledning av den nya lagen föreslår regeringen vissa följdändringar av teknisk och redaktionell karaktär i några lagar samt att bestämmelser som inte längre behövs upphävs. Ändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2012. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-11-17
4

Beslut

Beslut: 2011-11-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter,
2. lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen,
3. lag om ändring i brottsbalken,
4. lag om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.,
5. lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.,
6. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
7. lag om ändring i lagen (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade,
8. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, med den ändringen att 18 § tredje stycket punkt 5 får följande lydelse
"5. mål enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,",
9. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),
10. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
11. lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel,
12. lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792),
13. lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting,
14. lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.,
15. lag om ändring i lagen (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea,
16. lag om ändring i lagen (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern,
17. lag om ändring i lagen (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien,
18. lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan,
19. lag om ändring i lagen (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh,
20. lag om ändring i lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland,
21. lag om ändring i lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka,
22. lag om ändring i lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago,
23. lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
24. lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.,
25. lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
26. lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,
27. lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica,
28. lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,
29. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,
30. lag om ändring i lagen (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan,
31. lag om ändring i lagen (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland,
32. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
33. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
34. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
35. lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz,
36. lag om ändring i lagen (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken,
37. lag om ändring i lagen (1988:782) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet,
38. lag om ändring i lagen (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike,
39. lag om ändring i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien,
40. lag om ändring i lagen (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand,
41. lag om ändring i lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern,
42. lag om ändring i lagen (1989:691) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien,
43. lag om ändring i lagen (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe,
44. lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion,
45. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
46. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),
47. lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
48. lag om ändring i lagen (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien,
49. lag om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike,
50. lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
51. lag om ändring i kommunallagen (1991:900),
52. lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
53. lag om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.,
54. lag om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados,
55. lag om ändring i lagen (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore,
56. lag om ändring i lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna,
57. lag om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike,
58. lag om ändring i lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland,
59. lag om ändring i lagen (1992:1195) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius,
60. lag om ändring i lagen (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko,
61. lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana,
62. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,
63. lag om ändring i lagen (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland,
64. lag om ändring i lagen (1993:1164) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland,
65. lag om ändring i lagen (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen,
66. lag om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland,
67. lag om ändring i lagen (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela,
68. lag om ändring i lagen (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia,
69. lag om ändring i lagen (1994:281) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia,
70. lag om ändring i lagen (1994:282) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia,
71. lag om ändring i lagen (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam,
72. lag om ändring i lagen (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland,
73. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
74. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
75. lag om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater,
76. lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
77. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
78. lag om ändring i lagen (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten,
79. lag om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt,
80. lag om ändring i lagen (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina,
81. lag om ändring i lagen (1995:1339) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina,
82. lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika,
83. lag om ändring i lagen (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta,
84. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
85. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
86. lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
87. lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg,
88. lag om ändring i lagen (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada,
89. lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna,
90. lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619),
91. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
92. lag om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift,
93. lag om ändring i ellagen (1997:857),
94. lag om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien,
95. lag om ändring i lagen (1997:919) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan,
96. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,
97. lag om ändring i lagen (1998:258) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien,
98. lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret,
99. lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift,
100. lag om ändring i lagen (1998:1652) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien,
101. lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,
102. lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,
103. lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden,
104. lag om ändring i lagen (1999:638) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna,
105. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall,
106. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),
107. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),
108. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),
109. lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.,
110. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,
111. lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,
112. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
113. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
114. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
115. lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal,
116. lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning,
117. lag om ändring i lagen (2004:874) om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia,
118. lag om ändring i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst,
119. lag om ändring i lagen (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile,
120. lag om ändring i lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut,
121. lag om ändring i lagen (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen,
122. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403),
123. lag om ändring i lagen (2005:456) om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria,
124. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
125. lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting,
126. lag om ändring i lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb,
127. lag om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,
128. lag om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
129. lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
130. lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263),
131. lag om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift,
132. lag om ändring i lagen (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,
133. lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,
134. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
135. lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner,
136. lag om ändring i lagen (2009:1116) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,
137. lag om ändring i lagen (2009:1119) om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,
138. lag om ändring i lagen (2009:1122) om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,
139. lag om ändring i lagen (2009:1126) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,
140. lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner,
141. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
142. lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken,
143. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:166 punkterna 1-143.