Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning m.m.

Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2009

Beslut

Regeringen får anpassa Svensk Bilprovning till marknaden (NU10)

Regeringen får rätt att minska eller öka statens ägande i AB Svensk Bilprovning. I dag är staten majoritetsägare med 52 procent av aktierna. Regeringen får även rätt att ge Svensk Bilprovning ett nytt uppdrag. Syftet är att göra det möjligt för bolaget att kunna verka på fullt marknadsmässiga villkor när fordonsbesiktningens monopol avskaffas den 1 juli 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-26
Justering: 2009-12-08
Betänkande publicerat: 2009-12-10
Trycklov: 2009-12-10
Reservationer 2
Betänkande 2009/10:NU10

Regeringen får anpassa Svensk Bilprovning till marknaden (NU10)

Regeringen får rätt att minska eller öka statens ägande i AB Svensk Bilprovning. I dag är staten majoritetsägare med 52 procent av aktierna. Regeringen får även rätt att ge Svensk Bilprovning ett nytt uppdrag. Syftet är att göra det möjligt för bolaget att kunna verka på fullt marknadsmässiga villkor när fordonsbesiktningens monopol avskaffas den 1 juli 2010.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-17
4

Beslut

Beslut: 2009-12-17
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens ägande i Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
dels bemyndigar regeringen att vidta åtgärderna under a-c, var för sig eller i kombination,
a) att minska eller öka ägandet i Aktiebolaget Svensk Bilprovning,
b) att förvärva aktier eller andra former av andelar i ett eller flera andra företag som direkt eller indirekt förvärvar aktier i Aktiebolaget Svensk Bilprovning,
c) att på bolagsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning rösta för att överlåta samtliga eller delar av bolagets tillgångar och skulder,
dels bemyndigar regeringen
d) att vid avyttring av aktier, andelar, tillgångar och skulder i Aktiebolaget Svensk Bilprovning eller aktier och andelar som har förvärvats enligt b som likvid motta såväl kontanter som aktier och andra former av tillgångar,
e) att avyttra de tillgångar som staten enligt b och d får som likvid om andra tillgångar än kontanter erhålls,
f) att vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att genomföra transaktionerna enligt a-e,
dels godkänner att de direkta kostnader som uppkommer för staten i samband med transaktionerna enligt a-f och som inbringar försäljningsintäkter för staten, får avräknas mot dessa intäkter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:54 punkterna 1 i denna del och 2-8 samt avslår motion 2009/10:N7 yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m770020
c26003
fp23005
kd23001
v02002
mp01504
Totalt149143057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Uppdraget för Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att ge Aktiebolaget Svensk Bilprovning ett ändrat uppdrag i enlighet med vad som anges i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:54 punkt 1 i denna del och avslår motion 2009/10:N7 yrkande 2.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m770020
c26003
fp23005
kd23001
v02002
mp01504
Totalt149143057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag