Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning

Utbildningsutskottets bet 2016/17:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 februari 2017

Beslut

Ryssland kan bli delägare i forskningsanläggning (UbU11)

Riksdagen godkänner Ryssland som delägare i forskningsanläggningen European Synchrotron Radiation Facility, ESRF. Det är en anläggning i Frankrike där forskare undersöker struktur hos material och molekyler med hjälp av röntgenljus. Flera länder samarbetar kring forskningsanläggningen och tolv länder är i dag parter i den konvention som styr samarbetet.

Om Ryssland få tillträde till konventionen innebär det för svensk del att bidraget till anläggningens driftkostnader minskar något.

Regeringen anser att Ryssland är en stor forskningsnation och att det därför är betydelsefullt för Sverige att utöka samarbetet med ryska forskare. Regeringen föreslår därför att riksdagen godkänner Ryssland som ny deltagare i samarbetet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet tillstyrker propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-17
Justering: 2017-02-16
Trycklov: 2017-02-17
bet 2016/17:UbU11

Ryssland kan bli delägare i forskningsanläggning (UbU11)

Regeringen vill godkänna Ryssland som delägare i forskningsanläggningen European Synchrotron Radiation Facility, ESRF. Det är en anläggning i Frankrike där forskare undersöker struktur hos material och molekyler med hjälp av röntgenljus. Flera länder samarbetar kring forskningsanläggningen och tolv länder är i dag parter i den konvention som styr samarbetet.

Om Ryssland få tillträde till konventionen innebär det för svensk del att bidraget till anläggningens driftkostnader minskar något.

Regeringen anser att Ryssland är en stor forskningsnation och att det därför är betydelsefullt för Sverige att utöka samarbetet med ryska forskare.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att godkänna Ryssland som ny deltagare i samarbetet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-21
Debatt i kammaren: 2017-02-22
4

Beslut

Beslut: 2017-02-22
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner protokollet om Ryska federationens tillträde till konventionen av den 16 december 1988 om byggande och drift av en europeisk synkrotronljusanläggning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:37.