Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2004/05:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 2005

Beslut

Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn (MJU10)

Djurskydds- och livsmedelstillsynen ska förbättras. Livsmedelsverkets och Djurskyddsmyndighetens ansvar för att leda och samordna tillsynen tydliggörs och stärks. I myndigheternas centrala tillsynsuppgifter ska ingå att med bindande föreskrifter styra hur den operativa tillsynen ska bedrivas och att med rådgivning och utbildningsinsatser stödja samt följa upp länsstyrelsernas och kommunernas tillsyn. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för en effektiv kommunal tillsyn införs bestämmelser som underlättar samverkan mellan kommuner.När det gäller livsmedelstillsynen får kommunerna möjlighet att använda den årliga tillsynsavgiften för att finansiera andra kostnader för tillsynen än sådana som gäller provtagning och undersökning. Riksdagen sade ja till regeringens förslag samtidigt som man gjorde ett uttalande om åtgärder mot salmonella med anledning av en reservation av fem partier i miljö- och jordbruksutskottet (m, fp, kd, c, mp). Den svenska regeringen bör med kraft i EU driva kravet på att köttberedningar ska vara salmonellaundersökta innan de förs in i Sverige. Det är också viktigt att ambitionsnivån för att bekämpa problemet med salmonella höjs inom EU. Vidare bör kontrollerna av importerade djur och animaliska produkter till Sverige skärpas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 51 under punkt 46 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn (MJU10)

Djurskydds- och livsmedelstillsynen ska förbättras. Livsmedelsverkets och Djurskyddsmyndighetens ansvar för att leda och samordna tillsynen tydliggörs och stärks. I myndigheternas centrala tillsynsuppgifter ska ingå att med bindande föreskrifter styra hur den operativa tillsynen ska bedrivas och att med rådgivning och utbildningsinsatser stödja samt följa upp länsstyrelsernas och kommunernas tillsyn. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för en effektiv kommunal tillsyn införs bestämmelser som underlättar samverkan mellan kommuner.När det gäller livsmedelstillsynen får kommunerna möjlighet att använda den årliga tillsynsavgiften för att finansiera andra kostnader för tillsynen än sådana som gäller provtagning och undersökning. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. I en gemensam reservation föreslår fem partier i utskottet (m, fp, kd, c, mp) att riksdagen gör ett uttalande om åtgärder mot salmonella. Den svenska regeringen bör, enligt partierna, med kraft i EU driva kravet på att köttberedningar ska vara salmonellaundersökta innan de förs in i Sverige. Det är också viktigt att ambitionsnivån för att bekämpa problemet med salmonella höjs inom EU. Vidare bör kontrollerna av importerade djur och animaliska produkter till Sverige skärpas. Majoriteten i utskottet (s, v) hänvisar till att regeringen arbetar för en utvidgning av EU:s salmonellagarantier till att även omfatta köttberedningar och förutsätter att regeringen även i fortsättningen med kraft kommer att driva på arbetet för en förbättrad salmonellasituation i hela EU. Majoriteten säger därför nej till de andra partiernas förslag. De fem partierna (m, fp, kd, c, mp) föreslår också att riksdagen gör ett uttalande om att ett centralt register över svenska djurhållare med djurförbud bör utarbetas. Majoriteten i utskottet (s, v) hänvisar till att Djurskyddsmyndigheten undersöker möjligheten att införa ett djurförbudsregister och säger därför nej till de andra partiernas förslag. De fem partierna har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.