Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2004/05:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 2005

Beslut

Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn (MJU10)

Djurskydds- och livsmedelstillsynen ska förbättras. Livsmedelsverkets och Djurskyddsmyndighetens ansvar för att leda och samordna tillsynen tydliggörs och stärks. I myndigheternas centrala tillsynsuppgifter ska ingå att med bindande föreskrifter styra hur den operativa tillsynen ska bedrivas och att med rådgivning och utbildningsinsatser stödja samt följa upp länsstyrelsernas och kommunernas tillsyn. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för en effektiv kommunal tillsyn införs bestämmelser som underlättar samverkan mellan kommuner.När det gäller livsmedelstillsynen får kommunerna möjlighet att använda den årliga tillsynsavgiften för att finansiera andra kostnader för tillsynen än sådana som gäller provtagning och undersökning. Riksdagen sade ja till regeringens förslag samtidigt som man gjorde ett uttalande om åtgärder mot salmonella med anledning av en reservation av fem partier i miljö- och jordbruksutskottet (m, fp, kd, c, mp). Den svenska regeringen bör med kraft i EU driva kravet på att köttberedningar ska vara salmonellaundersökta innan de förs in i Sverige. Det är också viktigt att ambitionsnivån för att bekämpa problemet med salmonella höjs inom EU. Vidare bör kontrollerna av importerade djur och animaliska produkter till Sverige skärpas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 51 under punkt 46 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

132 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-02-17
Justering: 2005-03-22
Betänkande publicerat: 2005-04-04
Trycklov: 2005-04-04
Reservationer 60
Betänkande 2004/05:MJU10

Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn (MJU10)

Djurskydds- och livsmedelstillsynen ska förbättras. Livsmedelsverkets och Djurskyddsmyndighetens ansvar för att leda och samordna tillsynen tydliggörs och stärks. I myndigheternas centrala tillsynsuppgifter ska ingå att med bindande föreskrifter styra hur den operativa tillsynen ska bedrivas och att med rådgivning och utbildningsinsatser stödja samt följa upp länsstyrelsernas och kommunernas tillsyn. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för en effektiv kommunal tillsyn införs bestämmelser som underlättar samverkan mellan kommuner.När det gäller livsmedelstillsynen får kommunerna möjlighet att använda den årliga tillsynsavgiften för att finansiera andra kostnader för tillsynen än sådana som gäller provtagning och undersökning. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. I en gemensam reservation föreslår fem partier i utskottet (m, fp, kd, c, mp) att riksdagen gör ett uttalande om åtgärder mot salmonella. Den svenska regeringen bör, enligt partierna, med kraft i EU driva kravet på att köttberedningar ska vara salmonellaundersökta innan de förs in i Sverige. Det är också viktigt att ambitionsnivån för att bekämpa problemet med salmonella höjs inom EU. Vidare bör kontrollerna av importerade djur och animaliska produkter till Sverige skärpas. Majoriteten i utskottet (s, v) hänvisar till att regeringen arbetar för en utvidgning av EU:s salmonellagarantier till att även omfatta köttberedningar och förutsätter att regeringen även i fortsättningen med kraft kommer att driva på arbetet för en förbättrad salmonellasituation i hela EU. Majoriteten säger därför nej till de andra partiernas förslag. De fem partierna (m, fp, kd, c, mp) föreslår också att riksdagen gör ett uttalande om att ett centralt register över svenska djurhållare med djurförbud bör utarbetas. Majoriteten i utskottet (s, v) hänvisar till att Djurskyddsmyndigheten undersöker möjligheten att införa ett djurförbudsregister och säger därför nej till de andra partiernas förslag. De fem partierna har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-13
4

Beslut

Beslut: 2005-04-13
66 förslagspunkter, 63 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommunal samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511) såvitt avser 24 a §,
2. lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) såvitt avser 24 a §.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:72 i denna del och avslår motionerna
2004/05:MJ499 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 12,
2004/05:MJ506 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 21 och
2004/05:MJ519 av Michael Hagberg (s).

2. Djurskyddsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ16 av Jeppe Johnsson (m) yrkande 4.

Reservation 1 (m, c)

3. Tillsyn enligt djurskyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) såvitt avser 24 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:72 i denna del och avslår motion
2004/05:MJ16 av Jeppe Johnsson (m) yrkande 3.

Reservation 2 (m, c)

4. Tillsynsmyndigheternas ansvarsfördelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:L319 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 8,
2002/03:MJ221 av Inger René (m),
2002/03:MJ275 av Nina Lundström (fp) yrkande 2,
2002/03:MJ422 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkande 10,
2002/03:N340 av Johan Linander och Lars-Ivar Ericson (båda c) yrkande 6,
2003/04:MJ389 av Majléne Westerlund Panke (s),
2003/04:MJ432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 15,
2004/05:MJ17 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkandena 2, 3 och 5,
2004/05:MJ18 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 5 och
2004/05:MJ506 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 24.

Reservation 3 (m)
Reservation 4 (fp)

5. Djurförbudsregister m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:MJ234 av Åsa Domeij m.fl. (mp),
2004/05:MJ235 av Britt-Marie Lindkvist och Åsa Lindestam (båda s) yrkande 4,
2004/05:MJ456 av Birgitta Ohlsson (fp) och
2004/05:MJ513 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 2.

Reservation 5 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250118
m04906
c02002
fp04305
kd22407
v25004
mp01205
-0001
Totalt152148148

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Förbättrat centralt och regionalt stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:MJ17 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 8,
2004/05:MJ19 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 1,
2004/05:MJ235 av Britt-Marie Lindkvist och Åsa Lindestam (båda s) yrkande 3 och
2004/05:MJ533 av Jan Emanuel Johansson (s).

Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (kd)

7. Resurser till länsveterinärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ506 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 23.

Reservation 8 (fp, kd)

8. Den lokala tillsynen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:MJ15 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkande 4,
2004/05:MJ18 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 1 och
2004/05:MJ19 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 3.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (c, kd)

9. Kompetenskrav för livsmedelshantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:MJ408 av Christina Nenes och Göte Wahlström (båda s) och
2003/04:MJ343 av Åsa Domeij (mp).

10. Rapporteringsskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:MJ17 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 9,
2004/05:MJ18 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 2,
2004/05:MJ19 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 2 och
2004/05:MJ508 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 13.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (fp)
Reservation 13 (kd)

11. Ett europeiskt regelverk för tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:MJ16 av Jeppe Johnsson (m) yrkande 1,
2004/05:MJ17 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 4 och
2004/05:MJ19 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 4.

Reservation 14 (m, c, kd)
Reservation 15 (fp)

12. Information om tillsynsresultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ428 av Bengt-Anders Johansson (m),
2003/04:MJ432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 16 och
2004/05:MJ17 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 11.

Reservation 16 (m, fp)

13. Samrådsgrupper m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ17 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 7.

Reservation 17 (fp)

14. Föreläggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511) såvitt avser 24 c §,
2. lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) såvitt avser 24 c §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:72 i denna del och avslår motion
2004/05:MJ15 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkande 6.

Reservation 18 (c)

15. Frivillig överflyttning av tillsynsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511) såvitt avser 24 b §,
2. lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) såvitt avser 24 b §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:72 i denna del och avslår motionerna
2004/05:MJ15 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkande 5,
2004/05:MJ17 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkandena 6 och 10 samt
2004/05:MJ243 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m).

Reservation 19 (fp)
Reservation 20 (c)

16. Tvångsöverflyttning av tillsynsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) såvitt avser 24 d §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:72 i denna del och avslår motion
2004/05:MJ506 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 19.

17. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,
2. lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:72 i denna del.

18. Finansiering av tillsyn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:MJ18 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 3,
2004/05:MJ19 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 5-7 och
2004/05:MJ513 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 5.

Reservation 21 (m, kd)

19. Tillsynsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:L319 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 9,
2003/04:MJ310 av Olle Sandahl och Torsten Lindström (båda kd) yrkandena 1 och 2,
2003/04:MJ431 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 7,
2004/05:MJ15 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkandena 1-3,
2004/05:MJ16 av Jeppe Johnsson (m) yrkande 2,
2004/05:MJ17 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 12,
2004/05:MJ18 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 4 och
2004/05:MJ506 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 20 och 22.

Reservation 22 (m)
Reservation 23 (fp)
Reservation 24 (kd)
Reservation 25 (c)

20. Småskalig livsmedelsproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2002/03:MJ268 av Per Westerberg m.fl. (m) yrkande 9.

Reservation 26 (m)

21. Internationellt samarbete om livsmedelsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:K432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 17 i denna del,
2003/04:K419 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 13 i denna del,
2003/04:MJ375 av Nina Lundström (fp) yrkande 2,
2003/04:MJ432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 12,
2004/05:MJ332 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkande 1 och
2004/05:MJ499 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 7.

Reservation 27 (kd, mp)
Reservation 28 (fp)

22. Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:K432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 17 i denna del,
2002/03:L319 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 7,
2002/03:MJ422 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkande 11,
2003/04:K419 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 13 i denna del,
2003/04:MJ432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 14 och
2004/05:MJ17 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 1.

Reservation 29 (fp)

23. Kontroll av livsmedelsmärkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:K432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 17 i denna del,
2002/03:L319 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 6,
2002/03:MJ422 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkande 14 i denna del,
2003/04:K419 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 13 i denna del och
2003/04:MJ432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 4 i denna del.

Reservation 30 (fp)

24. Konsumtion av kött

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ277 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v) yrkandena 1 och 4.

Reservation 31 (v)

25. Marknadsföring av svenska livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ263 av Birgitta Carlsson och Lars-Ivar Ericson (båda c) yrkande 2.

26. Folkhälsoarbetet i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:MJ274 av Patrik Norinder (m) och
2004/05:MJ499 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 5.

27. Svensk livsmedelsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ499 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 8.

28. Globala märkningsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:MJ422 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkandena 12 och 14 i denna del och
2003/04:MJ432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 5 i denna del.

Reservation 32 (fp)

29. Märkning av livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:MJ374 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s),
2002/03:MJ422 av Lennart Fremling m.fl. (fp) yrkande 14 i denna del,
2002/03:MJ424 av Alf Svensson m.fl. (kd) yrkande 17,
2002/03:MJ487 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkandena 11 och 15,
2003/04:MJ344 av Inger Segelström och Siw Wittgren-Ahl (båda s),
2003/04:MJ399 av Alf Svensson m.fl. (kd) yrkandena 32 och 33,
2003/04:MJ432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 5 i denna del,
2003/04:MJ455 av Michael Hagberg (s),
2004/05:MJ263 av Birgitta Carlsson och Lars-Ivar Ericson (båda c) yrkande 1,
2004/05:MJ331 av Annika Qarlsson och Birgitta Carlsson (båda c) yrkande 1,
2004/05:MJ353 av Agne Hansson och Birgitta Carlsson (båda c),
2004/05:MJ412 av Rigmor Stenmark (c),
2004/05:MJ419 av Kerstin Engle och Anita Jönsson (båda s),
2004/05:MJ499 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 15 i denna del och 16 samt
2004/05:MJ515 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (båda s).

Reservation 33 (mp)

30. Märkningssystem för kött

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ322 av Gustav Fridolin m.fl. (mp) yrkande 2.

Reservation 34 (v, mp)

31. Märkning av kött på restauranger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ268 av Johan Andersson (s) och
2004/05:MJ499 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 15 i denna del.

Reservation 35 (mp)

32. Livsmedel framställda med traditionella metoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:K432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 17 i denna del,
2003/04:K419 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 13 i denna del och
2003/04:MJ432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 13.

Reservation 36 (fp, mp)

33. Avståndsmärkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ328 av Marita Aronson (fp),
2004/05:MJ308 av Marita Aronson (fp) och
2004/05:MJ331 av Annika Qarlsson och Birgitta Carlsson (båda c) yrkande 3.

34. Deklaration av livsmedels innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ298 av Lars Lilja och Carin Lundberg (båda s),
2003/04:MJ364 av Mikaela Valtersson (mp),
2003/04:MJ425 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2,
2004/05:Ub323 av Mikaela Valtersson (mp) yrkande 5,
2004/05:MJ291 av Christer Skoog m.fl. (s),
2004/05:MJ296 av Gunnar Sandberg (s),
2004/05:MJ461 av Nina Lundström (fp) yrkandena 1, 3 och 4,
2004/05:MJ472 av Carin Lundberg och Lars Lilja (båda s),
2004/05:MJ499 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 1 och 18,
2004/05:MJ514 av Majléne Westerlund Panke och Pär Axel Sahlberg (båda s),
2004/05:MJ521 av Ingegerd Saarinen (mp) och
2004/05:MJ538 av Christer Winbäck (fp).

Reservation 37 (kd)
Reservation 38 (mp)

35. Nyckelhålsmärkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ276 av Louise Malmström (s),
2004/05:MJ331 av Annika Qarlsson och Birgitta Carlsson (båda c) yrkande 2 och
2004/05:MJ499 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 17.

Reservation 39 (kd)

36. Hälsopåståenden om livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 4 i denna del.

Reservation 40 (mp)

37. Aspartam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ396 av Lotta N Hedström (mp).

38. Livsmedel med allergener

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:MJ375 av Nina Lundström (fp) yrkande 1,
2003/04:MJ432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 6 och
2004/05:MJ461 av Nina Lundström (fp) yrkande 2.

Reservation 41 (fp, mp)

39. Richterskala för matlarm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ499 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 9.

Reservation 42 (kd)

40. Produktstandard för snus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ462 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s).

41. Cider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:So345 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) yrkande 10,
2003/04:MJ219 av Carina Hägg (s) och
2003/04:MJ291 av Per Bill (m).

Reservation 43 (fp, kd)
Reservation 44 (m)

42. Begränsning av miljögifter i livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:MJ419 av Gudrun Schyman m.fl. (-, v) yrkande 10 och
2003/04:MJ410 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) yrkande 10.

Reservation 45 (v, mp)

43. Bekämpningsmedelsrester i livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ410 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) yrkande 8.

Reservation 46 (v, mp)

44. Dioxin i fisk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:MJ202 av Carl-Axel Johansson (m) yrkande 1,
2002/03:MJ266 av Håkan Juholt (s),
2002/03:MJ487 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkande 36,
2002/03:MJ489 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 9,
2004/05:MJ224 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v) yrkande 1 och
2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 2.

Reservation 47 (c, kd)
Reservation 48 (v)
Reservation 49 (mp)

45. Azofärgämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ452 av Michael Hagberg (s).

Reservation 50 (v, mp)

46. Salmonella

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:MJ261 av Cecilia Widegren (m),
2002/03:MJ388 av Hans Hoff (s),
2002/03:MJ487 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkande 16,
2002/03:MJ490 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 4,
2003/04:MJ456 av Michael Hagberg (s),
2004/05:MJ230 av Birgitta Carlsson och Rigmor Stenmark (båda c) och
2004/05:MJ499 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 10.

Reservation 51 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 51 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230120
m04906
c02002
fp04305
kd02607
v25004
mp01205
-0001
Totalt148150150

Beslut: Kammaren biföll reservation 51

47. Antibiotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2002/03:MJ487 av Jan Andersson m.fl. (c) yrkande 17.

48. Nationell strategi för rent dricksvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2002/03:MJ394 av Lena Ek m.fl. (c).

49. Föreskrifter för dricksvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ373 av Claes Västerteg och Eskil Erlandsson (båda c).

50. Dricksvatten från brunnar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ431 av Kerstin Lundgren (c).

51. Kvaliteten på skolmaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ499 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 3.

52. Matlagning i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2002/03:MJ397 av Agne Hansson (c).

53. Användning av skolkök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ276 av Ewa Thalén Finné och Anita Sidén (båda m).

Reservation 52 (m)

54. Tillagning av livsmedel till allmänheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ358 av Jeppe Johnsson (m).

Reservation 53 (m)

55. Livsmedelslokaler och toaletter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2003/04:MJ373 av Catharina Bråkenhielm (s).

56. Tillsyn över hund och katt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:MJ350 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v) yrkandena 2 och 3,
2004/05:MJ455 av Birgitta Ohlsson (fp) yrkandena 1-3 och
2004/05:MJ516 av Solveig Hellquist (fp).

57. Hetsning av djur m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:MJ268 av Tobias Billström (m) yrkandena 1 och 2 samt
2004/05:MJ438 av Solveig Hellquist (fp) yrkande 3.

58. Skydd för näringsidkare som arbetar med djurhållning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ513 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) yrkande 3.

Reservation 54 (m, c, fp, kd)

59. Godkännande av hovslagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ328 av Anita Sidén och Anna Lilliehöök (båda m).

Reservation 55 (m, fp, kd)

60. Levande djur och varors fria rörlighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ349 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 56 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 56 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m48106
c20002
fp42105
kd26007
v02504
mp01205
-0001
Totalt26839042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

61. Djur i fångenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ323 av Leif Björnlod (mp).

Reservation 57 (mp)

62. Höns

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:MJ214 av Birgitta Carlsson och Annika Qarlsson (båda c),
2004/05:MJ394 av Birgitta Ohlsson (fp) och
2004/05:MJ506 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 6.

Reservation 58 (mp)

63. Nötkreatur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ350 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v) yrkande 7.

Reservation 59 (v, mp)

64. Avlivning av djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:MJ248 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) och
2004/05:MJ447 av Michael Hagberg (s).

65. Jakt- och fångstmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:MJ350 av Sven-Erik Sjöstrand m.fl. (v) yrkande 11.

Reservation 60 (v, mp)

66. Djurskyddsfrågor som har behandlats tidigare under mandatperioden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.