Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård

Justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 2011

Beslut

Nya regler för sluten ungdomsvård (JuU25)

Ungdomar som gjort sig skyldiga till allvarliga brott kan dömas till sluten ungdomsvård. Sluten ungdomsvård innebär frihetsberövande i lägst 14 dagar och högst fyra år på Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem. Under utslussningsperioden, när den dömde lämnar ungdomshemmet, är återfallen i brott hög. Med anledning av återfallen och de brister som förekommer på ungdomshemmen har riksdagen bland annat beslutat: att det enligt lag blir nödvändigt att utforma en individuell plan, en så kallad verkställighetsplan, för alla som döms till sluten ungdomsvård. Statens institutionsstyrelse ska planlägga och genomföra utförandet efter samråd med socialtjänsten. att den dömda mot slutet av vistelsen på ungdomshemmet ska förberedas för ett liv i frihet genom konkreta åtgärder. Åtgärderna kan röra olika områden, till exempel utbildning, praktik, bostad och fritidsaktiviteter. att elektroniska hjälpmedel, så kallad elektronisk fotboja, ska kunna användas för att kontrollera var den dömde befinner sig vid vistelser utanför det särskilda ungdomshemmet. att provtagningsmetoder i form av saliv- och svettprov ska kunna användas vid misstanke om att den dömde är drogpåverkad. att varje beslut om kontroll- eller tvångsåtgärd ska föregås av en proportionalitetsbedömning. Proportionalitetsprincipen går ut på att åtgärder mot en person som innebär kontroll eller tvång bara får användas om det anses stå i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-04-28
Justering: 2011-05-17
Betänkande publicerat: 2011-05-20
Trycklov: 2011-05-20
Reservationer 8
Betänkande 2010/11:JuU25

Nya regler för sluten ungdomsvård (JuU25)

Ungdomar som gjort sig skyldiga till allvarliga brott kan dömas till sluten ungdomsvård. Sluten ungdomsvård innebär frihetsberövande i lägst 14 dagar och högst fyra år på Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem. Under utslussningsperioden, när den dömde lämnar ungdomshemmet, är återfallen i brott hög. Med anledning av återfallen och de brister som förekommer på ungdomshemmen föreslår regeringen bland annat:

  • att det enligt lag blir nödvändigt att utforma en individuell plan, en så kallad verkställighetsplan, för alla som döms till sluten ungdomsvård. Statens institutionsstyrelse ska planlägga och genomföra utförandet efter samråd med socialtjänsten.
  • att den dömda mot slutet av vistelsen på ungdomshemmet ska förberedas för ett liv i frihet genom konkreta åtgärder. Åtgärderna kan röra olika områden, till exempel utbildning, praktik, bostad och fritidsaktiviteter.
  • att elektroniska hjälpmedel, så kallad elektronisk fotboja, ska kunna användas för att kontrollera var den dömde befinner sig vid vistelser utanför det särskilda ungdomshemmet.
  • att provtagningsmetoder i form av saliv- och svettprov ska kunna användas vid misstanke om att den dömde är drogpåverkad.
  • att varje beslut om kontroll- eller tvångsåtgärd ska föregås av en proportionalitetsbedömning. Proportionalitetsprincipen går ut på att åtgärder mot en person som innebär kontroll eller tvång bara får användas om det anses stå i rimlig proportion till syftet med åtgärden.
Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-08
4

Beslut

Beslut: 2011-06-08
9 förslagspunkter, 3 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 juni 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Obligatoriska konfrontationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju13 yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M970010
MP22003
FP19005
C21002
SD02000
V16102
KD17002
Totalt28921039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Vård- och skolperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju14 yrkande 1.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M970010
MP02203
FP19005
C21002
SD20000
V01702
KD17002
Totalt174136039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Utvärdering av lagstiftning om särskilt kvalificerade kontaktpersoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju14 yrkande 2.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M970010
MP02203
FP19005
C21002
SD20000
V01702
KD17002
Totalt174136039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Drogfrihet vid obevakade permissioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju13 yrkande 2.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S961015
M970010
MP22003
FP19005
C21002
SD02000
V17002
KD17002
Totalt28921039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Framtagande av behandlingsplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju13 yrkande 3.

Reservation 5 (SD)

6. Förbättrade kontrollmöjligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård såvitt avser 18 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:107 i denna del och avslår motionerna 2010/11:Ju14 yrkande 3, 2010/11:Ju15 yrkande 2 och 2010/11:Ju16 yrkande 1.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960110
MP00223
FP19005
C21002
SD20000
V00172
KD17002
Totalt173974039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Nya provtagningsmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård såvitt avser att 18 a § ska betecknas 17 a § samt såvitt avser den föreslagna lydelsen av 17 a §,
2. lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
3. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:107 i denna del och avslår motionerna 2010/11:Ju14 yrkande 4, 2010/11:Ju15 yrkandena 1, 3 och 4 samt 2010/11:Ju16 yrkande 2.

Reservation 8 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M970010
MP02203
FP19005
C21002
SD20000
V01702
KD17002
Totalt174136039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Proportionalitetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård såvitt avser 18 b §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:107 i denna del.

9. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:107 i denna del.