Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

Finansutskottets bet 2018/19:FiU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2018

Beslut

Lagändringar ska underlätta hanteringen av banker i kris (FiU16)

Lagar som rör förmånsrätt och turordning vid konkurser ändras för att anpassas till EU:s krishanteringsdirektiv. Förslaget innebär att en ny fordringsklass införs i förmånsrättsordningen, och i vilken ordning den kommer. Dessutom blir det tydligare hur skuldnedskrivningsverktyget ska användas och vilka skulder som ska prioriteras när det gäller så kallade kvalificerade skulder.

Syftet med EU-direktivet är att öka bankernas motståndskraft, minska riskerna för framtida finanskriser och minska kostnaderna för skattebetalarna i händelse av en finanskris.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla 29 december 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-11-06
Justering: 2018-11-13
Trycklov: 2018-11-13
bet 2018/19:FiU16

Alla beredningar i utskottet

2018-11-06, 2018-10-18

Lagändringar ska underlätta hanteringen av banker i kris (FiU16)

Lagar som rör förmånsrätt och turordning vid konkurser ändras för att anpassas till EU:s krishanteringsdirektiv. Förslaget innebär att en ny fordringsklass införs i förmånsrättsordningen, och i vilken ordning den kommer. Dessutom blir det tydligare hur skuldnedskrivningsverktyget ska användas och vilka skulder som ska prioriteras när det gäller så kallade kvalificerade skulder.

Syftet med EU-direktivet är att öka bankernas motståndskraft, minska riskerna för framtida finanskriser och minska kostnaderna för skattebetalarna i händelse av en finanskris.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla 29 december 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-20
Debatt i kammaren: 2018-11-21
4

Beslut

Beslut: 2018-11-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
2. lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar,
3. lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:292 punkterna 1-3.