Förbättringar av husavdragets fakturamodell

Skatteutskottets bet 2014/15:SkU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2014

Beslut

Fakturamodellen för RUT och ROT ska förbättras (SkU7)

Ett företag som har utfört arbeten inom ramen för husskatteavdragen RUT och ROT ska på fakturan tydligt lista antal arbetade timmar, debiterade kostnader för material och debiterade kostnader för annat än hushållsarbete och material. Det ska också framgå tydligt vilken typ av arbete som har utförts. Syftet är att ge Skatteverket en tydligare bild av det utförda hushållsarbetet och genom detta bättre verktyg för kontroller.

Skatteutskottet tycker det är bra att företag som utfört arbeten inom ramen för RUT och ROT måste lämna tydliga uppgifter om arbetet och kostnader. Utskottet anser vidare att det behövs en bred samhällsekonomisk studie om husskatteavdraget och förutsätter att frågan tas upp av regeringen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-11-13
Justering: 2014-11-27
Trycklov: 2014-11-28
Reservationer 1
bet 2014/15:SkU7

Fakturamodellen för RUT och ROT ska förbättras (SkU7)

Ett företag som har utfört arbeten inom ramen för husskatteavdragen RUT och ROT ska på fakturan tydligt lista antal arbetade timmar, debiterade kostnader för material och debiterade kostnader för annat än hushållsarbete och material. Det ska också framgå tydligt vilken typ av arbete som har utförts. Syftet är att ge Skatteverket en tydligare bild av det utförda hushållsarbetet och genom detta bättre verktyg för kontroller.

Skatteutskottet tycker det är bra att företag som utfört arbeten inom ramen för RUT och ROT måste lämna tydliga uppgifter om arbetet och kostnader. Utskottet anser vidare att det behövs en bred samhällsekonomisk studie om husskatteavdraget och förutsätter att frågan tas upp av regeringen.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-03
Debatt i kammaren: 2014-12-04
4

Beslut

Beslut: 2014-12-04
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 4 december 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förbättringar av husavdragets fakturamodell

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduk-tion för hushållsarbete.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:10 punkterna 1 och 2.

2. Tillkännagivande om uppgiftsskyldighetens utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:374 av Olle Felten m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 13 0 0 6
S 98 0 0 15
M 76 0 0 8
SD 0 47 0 2
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 263 47 0 39