Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2020

Beslut

Ja till förbättringar för barn inom psykiatrisk tvångsvård (SoU15)

Reglerna för tvångsåtgärder för patienter under 18 år ska ändras för att minska användningen av de metoderna. Förändringarna innebär att

  • fastspänning med bälte bara får ske i undantagsfall och då högst en timme jämfört med dagens fyra timmar
  • barnet får hållas avskilt från andra endast om det är nödvändigt på grund av att barnet genom aggressivt beteende allvarligt försvårar vården av andra och andra åtgärder är otillräckliga, då i maximalt två timmar jämfört med dagens åtta timmar
  • inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster, som datorer, får gälla högst en vecka jämfört med dagens två månader
  • barnet ska ha rätt till dagliga aktiviteter och få vistas utomhus minst en timme om dagen.

Dessutom ska personalen underrätta IVO när en person under 18 år varit föremål för tvångsåtgärder vid fler än tre tillfällen under vårdperioden.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-23
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-07
Reservationer 4
Betänkande 2019/20:SoU15

Alla beredningar i utskottet

2020-04-23, 2020-03-26

Ja till förbättringar för barn inom psykiatrisk tvångsvård (SoU15)

Reglerna för tvångsåtgärder för patienter under 18 år ska ändras för att minska användningen av de metoderna. Förändringarna innebär att

  • fastspänning med bälte bara får ske i undantagsfall och då högst en timme jämfört med dagens fyra timmar
  • barnet får hållas avskilt från andra endast om det är nödvändigt på grund av att barnet genom aggressivt beteende allvarligt försvårar vården av andra och andra åtgärder är otillräckliga, då i maximalt två timmar jämfört med dagens åtta timmar
  • inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster, som datorer, får gälla högst en vecka jämfört med dagens två månader
  • barnet ska ha rätt till dagliga aktiviteter och få vistas utomhus minst en timme om dagen.

Dessutom ska personalen underrätta IVO när en person under 18 år varit föremål för tvångsåtgärder vid fler än tre tillfällen under vårdperioden.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-13
Debatt i kammaren: 2020-05-14
4

Beslut

Beslut: 2020-05-27
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 maj 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård med den ändringen att  
    a) uttrycket "20 a §" i 23 § ska bytas ut mot "20 b §",  
    b) uttrycket "20 a §" i 38 a § ska bytas ut mot "20 b §", 
    c) ingressen ska ha den lydelse som följer av detta,
2. lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:84 punkterna 1 och 2.

2. Förbud mot fastspänning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3506 av Clara Aranda m.fl. (SD) och

2019/20:3509 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 10 0 0 60
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 13 0 295


3. Nollvision för tvångsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3507 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 10 0 0 60
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 50 4 0 295


4. Samtal efter avslutad tvångsåtgärd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3507 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 3 och

2019/20:3509 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) yrkande 2.

5. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3509 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 3 (KD)

6. Statistik och utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3507 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 2 och 4.

Reservation 4 (V)