Företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 maj 2022

Beslut

Regeringen bör se över och utveckla skattereglerna inom sjöfarten och reglerna om sponsring av idrott (SkU14)

Den kustnära sjöfarten och systemet med tonnagebeskattning bör utvecklas och en översyn av stämpelskatten på fartygsinteckningar bör göras. En översyn bör även göras av regelverken för sponsring av idrott. Det tycker riksdagen som riktade tre uppmaningar, tillkännagivanden, om det till regeringen.

Enligt riksdagen bör regeringen:

  • Utvärdera tonnagebeskattningssystemet och föreslå åtgärder för att bland annat utveckla systemet. Tonnagebeskattning baseras på fartygets tonnage, det vill säga fartygets storlek och lastförmåga.
  • Göra en översyn av stämpelskatten på fartygsinteckningar. En särskild inriktning bör vara på om skatten inverkar negativt på företagens omställning till mer hållbara investeringar.
  • Göra en översyn av reglerna om sponsring av idrott för att säkerställa en jämställd sponsring och för att skapa ett hållbart regelverk.

Beslutet om tillkännagivanden gjordes i samband med behandlingen av kvarvarande motioner från den allmänna motionstiden 2021 om beskattning, företagande och kapital. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska utvärdera och föreslå åtgärder för att utveckla bl.a. den kustnära sjöfarten och systemet med tonnagebeskattning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig vidare bakom det som utskottet anför om att regeringen ska göra en översyn av stämpelskatten på fartygsinteckningar med särskild inriktning på dess miljöstyrande effekt och tillkännager detta för regeringen. Bifall till kommittémotion 2021/22:354, motion 2021/22:2519, kommittémotion 2021/22:2954 yrkandena 7 och 30, kommittémotion 2021/22:3394 yrkande 33, kommittémotion 2021/22:3758 yrkande 16, kommittémotion 2021/22:3879 yrkandena 37 och 42, kommittémotion 2021/22:3954 yrkandena 20 och 25. Delvis bifall kommittémotion 2021/22:2954 yrkande 6. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 23 under punkt 10, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-01, 2022-04-07

Regeringen bör se över och utveckla skattereglerna inom sjöfartssektorn (SkU14)

Den kustnära sjöfarten och systemet med tonnagebeskattning bör utvecklas och en översyn av stämpelskatten på fartygsinteckningar bör göras. Det tycker skatteutskottet som föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, om det till regeringen.

Tonnagebeskattning baseras på fartygets tonnage, det vill säga fartygets storlek och lastförmåga. Syftet med tonnagebeskattningssystemet är att öka andelen svenskregistrerade fartyg och att svenska och utländska rederier i internationell trafik ska få likvärdiga konkurrensvillkor. När systemet infördes 2017 var avsikten att följa upp och utvärdera effekterna av lagstiftningen efter ett tag. Utskottet anser att det nu är dags.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen att den ska göra en översyn av stämpelskatten på fartygsinteckningar med särskild inriktning på dess miljöstyrande effekt. Anledningen är att stämpelskatten kan bli hög vid investeringar inom sjöfartsnäringen, vilket kan inverka negativt på företagens omställning till mer hållbara investeringar.

Förslagen om tillkännagivanden gjordes i samband med behandlingen av kvarvarande motioner från den allmänna motionstiden 2021 om beskattning, företagande och kapital. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.