Företagsfrämjande insatser

Näringsutskottets betänkande 2007/08:NU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 april 2008

Beslut

Regeringen uppmanas utreda rådgivningen till nya företag (NU7)

Riksdagen ger regeringen i uppdrag att utvärdera rådgivningen till företag. Regeringen har nyligen beslutat om att utreda statens insatser för finansiering av nya, små och medelstora företag. Riksdagen är positiv till detta men tycker alltså att även rådgivningen bör ses över. Det finns olika aktörer som arbetar med rådgivning och finansiering till företag och det har visat sig att aktörernas verksamhetsområden i vissa fall överlappar. Vissa aktörer arbetar enbart med rådgivning, medan andra arbetar med både rådgivning och finansiering. Riksdagen vill att regeringen utreder bland annat om aktörernas roller behöver renodlas mer och om eventuella överlappningar är effektiva eller inte. Riksdagen avslutade Riksrevisionens styrelses redogörelse om statens företagsfrämjande insatser utan att göra några tillägg. Riksdagen sade också nej till Riksrevisionens styrelses framställning angående Almi Företagspartner AB och samhällsuppdraget.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att rådgivningsinsatser för företag bör bli föremål för utvärdering och översyn. Avslag på framställningen och de aktuella motionsyrkandena. Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Rådgivningen till nya företag bör utredas (NU7)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utvärdera rådgivningen till företag. Regeringen har nyligen beslutat om att utreda statens insatser för finansiering av nya, små och medelstora företag. Utskottet är positivt till detta men tycker alltså att även rådgivningen bör ses över. Därmed säger utskottet delvis ja till Riksrevisionens styrelses framställning angående Almi Företagspartner AB och samhällsuppdraget.

Det finns olika aktörer som arbetar med rådgivning och finansiering till företag och det har visat sig att aktörernas verksamhetsområden i vissa fall överlappar. Vissa aktörer arbetar enbart med rådgivning, medan andra arbetar med både rådgivning och finansiering. Utskottet vill att regeringen utreder bland annat om aktörernas roller behöver renodlas mer och om eventuella överlappningar är effektiva eller inte.

Vidare föreslår utskottet att riksdagen avslutar Riksrevisionens styrelses redogörelse om statens företagsfrämjande insatser utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.